گروس عبدالملکیان

“گرگ

شنگول را خورده است

گرگ

منگول را تکه تکه می کند...0بلند شو پسرم !0

این قصه برای نخوابیدن است”


گروس عبدالملكيان
tags: شعر
Read more quotes from گروس عبدالملکیان


Share this quote:
Share on Twitter

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!

122 likes
All Members Who Liked This Quote

« previous 1Browse By Tag