Filosofie Quotes

Quotes tagged as "filosofie" Showing 1-30 of 46
Éric-Emmanuel Schmitt
“Sunt furios că m-am împotmolit într-o împielițată de filozofie pe care spiritul meu nu se poate împiedica să n-o aprobe, iar inima s-o nege.”
Eric-Emmanuel Schmitt

Erik Rozing
“Als het niet lukte om mijzelf beter te begrijpen, zou het helpen als ik ten minste iets begreep van hoe de rest van de wereld in elkaar stak.’ (p. 55)”
Erik Rozing, De psychiater en het meisje

Ilja Leonard Pfeijffer
“Het unieke van de Europese beschaving is dat deze wakker gekuste rede vervolgens in het reine moest zien te komen met een openbaring die de absolute waarheid pretendeerde te zijn. Wat dat betreft is het epicentrum van de Europese geschiedenis gelegen in de verhandelingen van de kerkvaders, die zich de opdracht hadden gesteld om hun ongeloofwaardige geloof met redeneringen van surrealistische schoonheid salonfähig te maken voor de heidense intelligentsia door het in harmonie te brengen met de illustere verworvenheden van de Griekse filosofie.”
Ilja Leonard Pfeijffer, Grand Hotel Europa

“Wie de filosofie van internet kent, kan betere websites bouwen.”
Hedwyg van Groenendaal, Webdesign van concept tot realisatie

“Most beautiful rocks form under pressure, it's same with people.”
Veli Saupõld

“Filosofische posities krijgen hun ware objectiviteit alleen wanneer de lezer ze zich zelf toeëigent, wanneer hij ze voor eigen rekening zelf na-denkt, en zo de gedachten van anderen tot zijn eigen, opnieuw persoonlijke gedachten maakt.”
Paul van Tongeren, Over het verstrijken van de tijd

Erik Rozing
“De werkelijkheid schiet voornamelijk tekort omdat die niet aansluit bij wie wij zijn.”
Erik Rozing, De psychiater en het meisje

Erik Rozing
“Het einde maakt alles anders, zonder dat er ook maar iets verandert. Dat is wat de dood doet, ze dwingt ons om elkaar belachelijke vragen te stellen.”
Erik Rozing, De psychiater en het meisje

“En waar haalt deze god het lef vandaan
om de mensen te vertellen
hoe ze hun kinderen moeten opvoeden,
terwijl hij de zijne deed verdrinken?”
A.J. Beirens

“Het doel van het leven
is dat we aan ons leven doel geven.”
A.J. Beirens

“Niks blijft hetzelfde.
Het enige dat nooit verandert,
is het feit dat alles verandert.”
A.J. Beirens

“Treur niet dat het voorbij is.
Wees blij dat je het ooit mocht beleven.”
A.J. Beirens

Ingeborg Bachmann
“Denn heute ist ein Wort, das nur Selbstmörder verwenden dürften [...]”
Ingeborg Bachmann

Matei Vişniec
“Literatura este un lucru misterios, în timp ce scrii și te afli în raport direct, mistic aproape, cu pagina albă de hârtie, îți dai seama că ești supus unor forțe imposibil de definit cu precizie. Cuvintele, odată eliberate, au dreptul la anumite inițiative. Ce orgoliu, să crezi că poți construi tu însuți o carte, cînd de fapt cuvintele te scriu pe tine și te construiesc!”
Matei Vişniec, Sindromul de panică în Orașul Luminilor

Emil M. Cioran
“Zadarnic supunem universul și ni-l însușim, atâta vreme cât nu vom fi învins timpul vom rămâne doar niște sclavi.”
Emil Cioran, The Fall into Time

“De toneelschool waar ik in 1969 een jaar lang de afwas deed bevond zich in een oud kasteel in Devon, Dartington Hall, ooit een buiten van Hendrik de Achtste. Dartington was niet de ideale tussenstop op weg naar een filosofische faculteit. Het was onder meer een beroemde kostschool die werd bevolkt door een heerlijke troep artistiekerige jongelui die zichzelf te 'gevoelig' achtten voor zoiets 'rationeels' als de filosofie. Zij waren allemaal kunstenaars in de dop en geloofden heilig in het verschil tussen voelen en denken. Zij dansten, musiceerden en schilderden. Ik waste af. En 's avonds keken we allemaal naar de sterren.
Ik wilde niet afwassen, ik wilde filosofie studeren, maar ik kende niemand die mij kon helpen of adviseren. In mijn onwetendheid had ik een boek van Karl Jaspers uit Nederland meegenomen: een Aula-pocket met de titel 'Kant'. Wat een teleurstelling. Ik kon het niet volgen en begon me een beetje grimmig te voelen tegenover die ongenaakbare citadel van filosofie, waarbinnen men naar ik hoopte aan de diepste vragen over mens, god en wereld sleutelde, zonder mij er evenwel in te laten. Ik kon tenminste nergens een toegang ontdekken en bleef buiten staan mokken, totdat ik op een dag in de familiebibliotheek in Darlington Russells 'History of Western Philosophy' ontdekte en voor onbeperkte tijd mocht lenen.
UIt de sombere burcht die ik had opgedroomd, kwam deze opgewekte man naar buiten drentelen en met één handgebaar veegde hij mijn verongelijktheid weg. Met die ondeugende jongensachtige scherpte die het kenmerk is van zijn schrijven en denken, neemt Russell zijn lezers mee op een onvergetelijke reis door vijfentwintig eeuwen westerse filosofie. Je leest hem zo graag omdat je je steeds van zijn aanwezigheid bewust bent, terwijl hij Plato, Augustinus of Descartes voor je uitlegt. Afgezien van al die filosofen, kom je in dit boek vooral ook Bertrand Russell tegen en dat is een onvergetelijke ontmoetong.”
Bert Keizer, Vroeger waren we onsterfelijk

Stanley Fish
“Wij hebben geen onvervreemdbaar en 'natuurlijk' recht op het vrije woord. Elke samenleving zal bepaalde uitingen pornografisch of opruiend achten en taboe verklaren. De betekenis van zowel 'vrij' als 'woord' wordt doorlopend aangepast om aan de behoeften van de gemeenschap tegemoet te komen.”
Stanley Fish, There's No Such Thing as Free Speech: And It's a Good Thing, Too

Susan Neiman
“Van de geschiedenis van de filosofie leren betekent niet haar zonder bedenkingen accepteren. Met behulp van haar inzichten kunnen we enig licht werpen op de onze. We kunnen niet op dezelfde stellingen terugvallen die eerder door de denkers van de Verlichting werden verdedigd, zelfs niet op die van haar modernste vertegenwoordigers. Misschien ligt de hoop niet in het beantwoorden van de vraag naar de zin van het leven, maar juist in het verwerpen van die vraag.”
Susan Neiman

Henri Bergson
“Lidský intelekt, tak, jak si jej my představujeme, není nikterak onen, který nám líčil Platón v alegorii o jeskyni. Není právě tak jeho úlohou, aby pozoroval jak míjejí prázdné stíny, jako aby zřel, ohlížeje se za sebe, hvězdu zrak oslňující. Má dělati něco jiného. Zapřaženi jako voli oráčovi do těžké práce, cítíme hru svých svalů a kloubů, tíhu pluhu a odpor půdy: jednati a věděti o sobě, že jednáme, vstupovati ve styk se skutečností a dokonce ji žíti, avšak jen v mezích jejího významu pro dílo, které se dokonává, a pro brázdu, která se táhne, takový jest úkol lidského intelektu. A přece koupeme se v blahodárném fluidu, z něhož čerpáme samu sílu k práci a životu. Z tohoto oceánu života, do něhož jsme ponořeni, vdechujeme ustavičně něco a cítíme, že naše bytost, nebo alespoň intelekt, který ji vede, vytvořil se tu jakýmsi místním ztužením. Filosofie může být jen úsilím, jak znovu rozplynouti se v celku. A intelekt, resorbuje-li se ve svém principu, prožije zas naruby svou vlastní genesi. Avšak takový podnik nebude již moci dovršiti se na ráz; bude nutně hromadný a postupný. Bude záležeti na výměně dojmů, které opravujíce se vzájemně a též na sebe se kladouce, posléze rozšíří v nás lidství a dosáhnou toho, že půjde nad sebe samo.”
Henri Bergson, Creative Evolution

Jostein Gaarder
“De kunstenaar kan dus iets overbrengen wat de filosofen niet kunnen uitdrukken?'
'Dat was de opvatting van de romantici. Volgens Kant kan de kunstenaar ongehinderd met zijn vermogens tot inzicht spelen. De Duitse dichter Schiller werkte de gedachten van Kant verder uit. Hij schrijft dat het werk van de kunstenaar een soort spel is, en alleen wanneer mensen spelen, zijn ze vrij, omdat ze dan hun eigen wetten maken. De romantici vonden dat alleen de kunst ons bij het "onuitsprekelijke" kon brengen. Sommigen gingen nog verder en vergeleken de kunstenaar met God.”
Jostein Gaarder

Emmanuel Levinas
“De beschaving is wezenlijk hypocriet , dat wil zeggen zowel gehecht aan het Ware als aan het Goede, die voortaan elkaars tegenspelers zijn. Het is misschien tijd om in de hypocrisie niet slechts een toevallig kwalijk gebrek van de mens te zien, maar de diepe verscheurdheid van een wereld die tegelijkertijd gehecht is aan filosofen en aan profeten.”
Emmanuel Levinas, Totality and Infinity: An Essay on Exteriority

Cornelis Verhoeven
“Filosofie is hetzelfde anders leren zien.”
Cornelis Verhoeven

“Iedereen is samen maar samen is niet iedereen.”
Giovannie de Sadeleer

“De toekomst van de mens staat in de liefde geschreven.”
Sven Staes

“Alles is uitendelijk één: en dat éne, dat is zalig en zaligmakend! Want alles dat is; ja, zelfs datgene wat niet is, komt van- en leidt tot één allesomvattend iets. En dat iets is niet niets maar 'alles'! En volgens mijn inzicht kan dat alleen maar de Liefde zijn.”
Sven Staes

Platón
“Unii oameni sunt născuți să se căsătorească, să facă copii și să trăiască fericiți până la adânci bătrâneti iar alții să devină filosofi." ~ Platon”
Platon

“De zin van het zijn is het tezamen zijn.”
Sven Staes

Martin Michael Driessen
“Wie kent zichzelf? Ik niet. Ooit dacht ik dat ik mezelf kende, maar in feite was ik alleen verleid door de verlokking van het feit dat ik bestond. Elk middel om dat steeds opnieuw te ervaren kwam me te pas, en als ik een ander was geweest had ik andere dingen gedaan om datzelfde gevoel te ondervinden. Zelfs de vreugdeloze filosoof Descartes dacht dat hij was.”
Martin Michael Driessen, De heilige

Carry van Bruggen
“Ik heb maar altijd genomen wat ik vond, omdat ik niet wist, wat ik zocht.”
Carry van Bruggen, Een coquette vrouw

Fernando Pessoa
“Een ding is het snijpunt van drie lijnen en die drie lijnen samen vormen het ding: een hoeveelheid materie, de wijze waarop wij die interpreteren, en de omgeving waarin ze zich bevindt.”
Fernando Pessoa, The Book of Disquiet: The Complete Edition

« previous 1