مهدی اخوان ثالث

“لحظه ی دیدار نزدیک است
باز من دیوانه ام ، مستم
باز می لرزد ، دلم ، دستم
باز گویی در جهان دیگری هستم
های ! نخراشی به غفلت گونه ام را ، تیغ
های ، نپریشی صفای زلفکم را ، دست
و آبرویم را نریزی ، دل
ای نخورده مست
لحظه ی دیدار نزدیک است”


مهدی اخوان ثالث
Read more quotes from مهدی اخوان ثالث


Share this quote:
Twitter icon

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!

288 likes
All Members Who Liked This Quote

« previous 1 3

All Quotes
My Quotes
Add A QuoteBrowse By Tag

More...