حمید مصدق

“من تمنا کردم
که تو با من باشی
تو به من گفتی
-هرگز-هرگز
پاسخی سخت و درشت
و مرا غصه ی این هرگز کشت!


حمید مصدق, مجموعه اشعار حمید مصدق
Read more quotes from حمید مصدق


Share this quote:
Twitter icon

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!

69 likes
All Members Who Liked This Quote



This Quote Is From

مجموعه اشعار حمید مصدق مجموعه اشعار حمید مصدق by حمید مصدق
346 ratings, average rating, 21 reviews

Browse By Tag