1
ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം | Khasa...

by
4.12 avg rating — 7,897 ratings
Hrishi rated it 5 stars
See Review
Rate this book
Clear rating
2
ഹിമവാന്റെ മുകള്‍ത്തട്ടില്‍ ...

by
3.91 avg rating — 283 ratings
Hrishi rated it 5 stars
See Review
Rate this book
Clear rating
3
രണ്ടാമൂഴം | Randamoozham

by
4.28 avg rating — 9,179 ratings
Hrishi rated it 5 stars
See Review
Rate this book
Clear rating
4
ഒരു സങ്കീര്‍ത്തനം പോലെ [Oru...

by
4.03 avg rating — 3,965 ratings
Hrishi rated it 5 stars
See Review
Rate this book
Clear rating
5
പാത്തുമ്മായുടെ ആട് | Pathum...

by
4.18 avg rating — 6,592 ratings
Hrishi rated it 5 stars
See Review
Rate this book
Clear rating
6
മഞ്ഞ് | Manju

by
3.86 avg rating — 2,520 ratings
Hrishi rated it 5 stars
See Review
Rate this book
Clear rating
7
ഐതിഹ്യമാല | Aithihyamala

by
4.20 avg rating — 1,207 ratings
Hrishi rated it 5 stars
See Review
Rate this book
Clear rating
8
ഉണ്ണിക്കുട്ടന്റെ ലോകം | Unn...

by
4.15 avg rating — 1,095 ratings
Hrishi rated it 5 stars
See Review
Rate this book
Clear rating
9
ലങ്കാലക്ഷ്മി | Lankalakshmi

by
3.53 avg rating — 188 ratings
Hrishi rated it 4 stars
See Review
Rate this book
Clear rating
10
ബാല്യകാലസഖി | Balyakalasakhi

by
4.22 avg rating — 6,214 ratings
Hrishi rated it 5 stars
See Review
Rate this book
Clear rating

1 like · 

No comments have been added yet.