Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “ബാല്യകാലസഖി | Balyakalasakhi” as Want to Read:
ബാല്യകാലസഖി | Balyakalasakhi
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

ബാല്യകാലസഖി | Balyakalasakhi

4.19  ·  Rating Details ·  3,950 Ratings  ·  178 Reviews
The childhood romance between neighbours blossoms into passionate love during adolescence. Majeed's father was rich once, so could send him to a school in the distant town, although he was not very good at studies. Suhra's father on the other hand had trouble making both ends meet. Even then he wanted to send his daughter, who was good at studies to the school. But after h ...more
Published by DC Books (first published May 1944)
More Details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Reader Q&A

Popular Answered Questions

This question contains spoilers… (view spoiler)
Afsal yes i want this book so i too much like this book

Community Reviews

(showing 1-30)
filter  |  sort: default (?)  |  Rating Details
Sailesh Ravindran
Feb 10, 2011 Sailesh Ravindran rated it it was amazing
ഈ പുസതകതതിന അതിനറെ ആമുഖം തനനെയാണ ഏററവും നലല നിരൂപണം.

"ഇത ജീവിതതതില നിനനും കീറിയെടുതത ഒരേടാണ. വകകില ചോര പൊടിഞഞിരികകുനനു."

...more
Nadiya Kc
Apr 30, 2013 Nadiya Kc rated it it was amazing
മജീദും സുഹറയും. അവരുടെ ബാലയം, പരണയം, വിരഹം, വേദന. ഇതൊകകെയാണ വൈകകം മുഹമമദ ബഷീറിനറെ ബാലയകാലസഖി. എനനാല ഇത മാതരമലല ബാലയകാലസഖി എനനതാണ ഈ ചെറിയ പുസതകതതെ അനനയമാകകുനനത. നമുകക പരിചിതമലലാതത ഒരു കാലഘടടതതെ പരിചയപപെടുതതുക എനനൊരു മഹതതായ ധരമമം കൂടി വഹികകുനനുണട ബാലയകാലസഖി. കൂടെ മലയാള സാഹിതയതതിനു ഏറെയൊനനും പരിജിതമലലാതത ഒരു സംസകാരവും നമുകക മുനനില അനാവൃതമാകുനനു.

ഒരു സുഹൃതത പറഞഞത ഞാന ഇവിടെ ഓരകകുനനു, "ബാലയകാലസഖി വായികകുമപോള കരമേണ ഞാന മജീദ ആവുകയും സുഹറയോട പരണയം തോനനുകയും ചെയതു."

ഇത ഈ പുസതകതതിനറെ മാതരം അലല എലലാ ബഷീര രചനക
...more
Visakh Sakthidharan
അവൻ പറയും :
'പണടതതെമാതിരിയുളള സുഹറായുടെ ഒരു ചിരി കേൾകകാൻ കൊതിയാവുനനു !'
അവൾ പറയും :
'ഞാൻ പണടതതെ മാതിരിയലലേ ചിരികകുനനത?'
'അലല . ഇപപോഴതതെ ചിരിയിൽ കണണുനീരുളളത പോലെ-'
'ഓ, അതു ഞാൻ വളർനനുപോയിടടായിരികകാം !'
ഒടടു കഴിഞഞ : 'നാം വളരേണടായിരുനനു '
this excerpt can say volumes.. better than anything i can say about the book
...more
Bella
Jan 10, 2013 Bella rated it it was amazing
this book made me cry :( bad fate for the hero.
Payal Sudhan
This review has been hidden because it contains spoilers. To view it, click here.
Shine Sebastian
ബഷീറിനറെ മററു കൃതികളില നിനനും തീരതതും വയതയസതമായ ഒരു കൃതി !
മജീദിനറെയും സുഹറയുടെയും കഥ ശരികകും ഹൃദയ സപരശിയാണ, മിഴികള ഈറനണിയാതെ ആരകകും ഇത വായിചചു തീരകകാന പററുമെനന എനികക തോനനുനനിലല.
ജീവിതം മധുരവും, കയപപും, ചവരപപും, എരിവും, പുളിയും, എലലാമുളള ഒരു വിഭവമാണ. പലരകകും അതിനറെ രുചിയില കാരയമായ ഏററകകുറചചിലുകള അനുഭവപപെടടേകകാം. ഒരു മനുഷയജീവിതതതില ഈ രുചിഭേദങങള എലലാം നാം അറിയുമെനനതിലും സംശയമിലല.
അതതരതതില, മധുരതതില തുടങങി, കയപപിലും, വേദനയിലും അവസാനികകുനന കഥ.., അലല,... , ജീവിതം, ആണ ഇത.
നരമമതതിലും, പൊടടിചചിരിയിലും മ
...more
Arun Raju
Jun 09, 2012 Arun Raju rated it it was amazing
this ws my text book in 10+1.i finished it in one shot.awesome really awesome.so touching.his simple language ,perspective on life(manusha jeevitham ellayidathum onnu thanne,jeevikunnu ,ena cheerunnu,peruppikunnu).only this Great writer can explain life in such a simple way.

i hv read this novel more than 50 times.every time i go to my mothers place i read this
Viji (Bookish endeavors)
This is my second reading of Vaikkom Muhammad Basheer. The first one was 'Matilukal',a story that easily touched my heart,with its story of unfulfilled romance written in a simple language. And now this..

Balyakalasakhi.. Childhood friend.. The word itself reeks of eau de nostalgia.. And nostalgia is something that touches every human heart.. I've always wondered why it is that Basheer is a favorite of all Malayalis,regardless of age or social status. Now I've got the answer.. It lies in his lan
...more
Lakshmi Narasimhan
Apr 10, 2012 Lakshmi Narasimhan rated it really liked it
its about love, life, laughter and Basheer's sheer genius, captures all those in masterly fashion. A tiny book but a world in itself. We all would have had our own childhood girls or boys, this is not only a walk through the memory lane, but, definitely showcases the intricacies of childhood pristine love. which when we grow in to a man or women would have its effects due to conditioning.I read the tamil Translation of Balyakalasakhi. You can get the book in New book lands, opposite to megamart ...more
Afsar Muhammed
ഈ നോവലിനറെ കൂടെ ഒരു പരതികരണ പതിപപ വായികകാൻ ഇടയായി അതിലെ എഴുതത ഇങങനെയായിരുനനു ......."ഇതര മാതരം ദയനീയതകൾ വരചചു കാണികകാൻ അതിലേറെ ഹാസയ ചിനതാഗതിയുളള ബഷീറിനെ പരേരിപിചചതെനതാകും" ....ബഷീര ചിരിപപിചചും കരയിപപിചചും ചിനതിപപിചചും ഈ ലോകതതോട വിടപറഞഞു .....വായിചചു കയിഞഞപപോൾ ജീവിതതതോട തനനെ ഒരു മടുപപ തോനനി .........കൂടെ കണണ നീരും .... ...more
Krishna
Feb 21, 2016 Krishna rated it it was amazing  ·  review of another edition
I red this book in tamil, translated by kulachal mu. yusaf. This is definitely one of the best book I have ever red. Certainly all time favourite onside with oru manithan oru veedu oru ulagam by jeyakanthan and JJ sila kuripugal by sundra ramasamy...
Sandeep S
Mar 19, 2013 Sandeep S rated it it was amazing
പലസ 2 വിനു പഠികകുവാൻ ഉണടായിരുനന പാഠം..അത കൊണട തനനെ വളരെയധികം വായിചചതും ഈ പുസതകം തനനെ..
ലളിതമായ സാഹിതയ രൂപം ..
...more
Chandraprasad Ponneth
Jul 05, 2013 Chandraprasad Ponneth rated it it was amazing
Majeed and Suhra, about them and their love this novel is all about. The book may be a work of fiction but the intensity of story line will make you forget it is a work of fiction. A must have and must read book.

If you can read Malayalam please read the Malayalam version rather than English translation.

Warning: Keep few tissue paper next to you while you read the youth part of Majeed and Suhra, you may need it.
Jijo Varghese
May 17, 2011 Jijo Varghese rated it it was amazing
He is the best in Indian Writers I would say. He was not into so called meta realism or to go a long way to tell a simple thing. All his books are written in simple language. If there is no Dostoevsky,Tolstoy in my list I would call him greatest novelist world has ever seen
Dhanya
Aug 05, 2013 Dhanya rated it it was amazing
Perhaps one of the best love stories and at the same time, closely related to reality. As in the introduction of the book , 'It is taken from life, and it is bleeding at the edge'
Cbj
Aug 25, 2014 Cbj rated it liked it
This is the first book written in my mother tongue that I have ever completed. It is a book for sentimental Malayalis like me - the sort of person who would cry when he watches MOONAM PAKKAM or THOOVANA THUMBIKAL.

I thought it was an extremely flawed book. For example, Bashir explains the whole of Majid's journey across India in a single paragraph. And Majid's world view after his journey is quite banal. Bashir strikes me as the sort of person whom Naipaul described as being extremely anxious ab
...more
Karthick Shiva
Oct 30, 2015 Karthick Shiva rated it really liked it
பாலயகால சகி = நடபு + காதல + பிரிவு + மரணம + தனிமை.

மஜீது, சிறு வயதிலிருநது சுகறா உடன இருநதது நடபு தான எனறாலும அவள கொடுதத முதல முததம அனறு முதல அவனுககுள கிளரநது எழுநத உணரவு காதலாக மாறியதும, அனறு முதல அவரகள ஒருவருககு ஒருவர மேல இருநத பாசமும, செலல சணடைகளும கதையின முதல பாதி.!

நாவல சிறிதெனறாலும ஏழைகளின தவிபபு, பிரிவு, காதலியின மறைவு எனறு இரணடாம பாதியை உணரசசிகளோடு வாரததைகளை மெருகேறறி இருபபது வாழககையின அமசஙகளை கணணாடி போல காடடுகிறது.

...more
Ramzeen Nizam
Mar 14, 2015 Ramzeen Nizam rated it it was amazing
பஷீர எனககுப பிடிதத மிகச சிறநத எழுததாளரகளில ஒருவர.
அவரது ஒவவொரு நாவலும ஒவவொரு அறபுதமே! பாலயகால சகி, வாசிதது முடிதத போது சொலலிக கொளள முடியாத கொணடாடடமும, வலியும ஒனறே கலநதிருநதது.
...more
Akhil Mv
Jan 31, 2017 Akhil Mv rated it it was amazing  ·  review of another edition
തളം കെടടികകിടകകുനന ഓർമമ !!!

Soleful storytelling .. milestone in malayalam literature. Brilliant work by the sulthan beypoor. The style of story telling remains fresh till to date and appeals to the generation.
...more
Shajan
Oct 27, 2016 Shajan rated it really liked it
Able to finish the book in one stretch... thats the power of good books.. This one too from that category..
Mehar Mp
Jul 12, 2013 Mehar Mp rated it really liked it
never ending love story
Pilgrim
Dec 22, 2012 Pilgrim rated it really liked it
അവളുടെ മൂരധാവിലേകക വാരനനോഴുകുനന അവനറെ കണണുനീരിനറെ ചൂട ആറാതെ അണയാതെ എനനെനനും.... ...more
Navas
Feb 09, 2014 Navas added it
good
EJ
Feb 01, 2014 EJ rated it it was amazing
Simple, sweet and consoling.
Vijay Prince
Jun 16, 2013 Vijay Prince rated it it was amazing
"എനതായിരുനനു അനന ഒടുവിലായി സുഹറ പറയാന തുടങങിയത...?" ...more
Athinishpj Pj
Jun 15, 2017 Athinishpj Pj rated it it was amazing
"ബാലയകാലസഖി " ജീവിതതതില നിനന വലിചചു ചീനതിയ ഒരേടാണ. വകകുകളില രകതം പൊടിഞഞിരികകുനനു....

ബാലയകാലസഖിയുടെ അവതാരിക തുടങങാന ഇതിലും യോജിചച വാകകുകള വേറെ കിടടാന വഴിയിലല.

മജീദും സുഹറയും മനസസില സനതോഷവും അതിനേകകാള ആഴതതില ദുഖവും സമമാനിചചിരികകുനനു.

അവസാനമായി ഒരു ബുകക കയയിലെടുതത ശേഷം അത നിരതതാന സാധികകാതെ വായിചചു കൊണടേ ഇരുനനത എനനാണെനന എനികകോരമ പോലും ഇലല. അതരയും വരഷങങളകകു മുനപാണ അത. ബേപപൂര സുലതതാന എനനെ വീണടും വായനയുടെ മാനതരിക ലോകതതിലേകക കൈപിടിചച നടതതിയിരികകുനനു.

ഇതരയും രസകരമായ രീതിയില , ഇതരയും കുറചചു പേജുകളില ഒരു മന
...more
Akshay Anilkumar
Mar 09, 2017 Akshay Anilkumar rated it it was amazing
i like this book , i like read its famous
arul
Mar 07, 2017 arul rated it it was amazing
Emotional with little humour, may cut you heart into pieces.
Vaishak Mahadevan
Mar 05, 2017 Vaishak Mahadevan rated it it was amazing  ·  review of another edition
Shelves: favourites
A book Which made me think deeper for our loved ones and our feelings.
Ardra
Aug 20, 2014 Ardra rated it really liked it
not at all what i was expecting to find in this ever so popular book. it was a joy to read the beginnings, playful and nostalgic. The author to me has successfully captured a childs mind and words in narration and dialogues. the regional language has also been used in a way not difficult for the reader to understand. the later half of the story; is more monotone in emotions; sparked only by Majeed's mind flashing back. the essense of hope in the protagonist's mind transfers to the readers, anf k ...more
« previous 1 3 4 5 6 7 8 9 next »
topics  posts  views  last activity   
reading 11 291 Feb 12, 2014 09:20AM  
 • ഇരുട്ടിന്റെ ആത്മാവ്‌ | Iruttinte Athmavu
 • ഒരു സങ്കീര്‍ത്തനം പോലെ | Oru Sangeerthanam Pole
 • ആലാഹയുടെ പെണ്മക്കള്‍ | Aalahayude Penmakkal
 • അഗ്നിസാക്ഷി | Agnisakshi
 • Kesavan's Lamentations
 • വേരുകൾ | Verukal
 • ഒരു തെരുവിന്റെ കഥ | Oru Theruvinte Katha
 • ഗുരുസാഗരം | Gurusagaram
 • ഐതിഹ്യമാല | Aithihyamala
 • ചിദംബര സ്മരണ | Chidambara Smarana
 • Thottiyude Makan | തോട്ടിയുടെ മകന്‍
 • ഇനി ഞാൻ ഉറങ്ങട്ടെ | Ini Njan Urangatte
 • മരുഭൂമികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് | Marubhoomikal Undakunnathu
 • ഉദകപ്പോള | Udakappola
 • പാണ്ഡവപുരം | Pandavapuram
 • ഹിഗ്വിറ്റ | Higuita
289489
Vaikom Muhammad Basheer is regarded as one of the prominent literary figures ever existed in india. He was a legend in Kerala.

He was one of those outspoken figures who revolutionized Malayalam Literature, and Thus the World Literature itself with his dauntless sarcasm, satire, and black humor.

Often referred to as the Beypore Sultan (the king of Beypore) by the colleagues, he was one of the promine
...more
More about Vaikom Muhammad Basheer...

Share This Book