Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “ഒരു സങ്കീര്‍ത്തനം പോലെ | Oru Sangeerthanam Pole” as Want to Read:
ഒരു സങ്കീര്‍ത്തനം പോലെ | Oru Sangeerthanam Pole
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

ഒരു സങ്കീര്‍ത്തനം പോലെ | Oru Sangeerthanam Pole

3.99  ·  Rating details ·  2,545 Ratings  ·  117 Reviews
Oru Sankeerthanam Pole was first published in 1993. It is a story based on the life of famous Russian writer, Fyodor Dostoyevsky and his wife Anna.
Paperback, 223 pages
Published by Sankeerthanam Publications (first published September 1993)
More Details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Community Reviews

(showing 1-30)
Rating details
Sort: Default
|
Filter
Radhika S Nair
Sep 22, 2013 rated it liked it
Shelves: pending
വായനയിൽ ഉടനീളം പെരുമപടവം എനന എഴുതതുകാരനെ ഞാൻ കണടിലല ...കണടത ദസതയേവസകി എനന അലസനും അസനമാരഗിയും എനന സവയം വിശേഷിപപികകുനന ഒരു മധയ വയസകനെ ആണ .. തനറെ പരണയങങൾ ഒരു തെററായിരുനനോ എനന അദദേഹം തനറെ പതിവ നിഷകളങകതയോടെ ചോദികകുനനു .. .ശരിയാണലലോ പരണയം ഒരു തെററലലലലോ ... ദസതയേവസകിയുടെ ഭാഷയിൽ പറഞഞാൽ"ഇഷടടം തോനനുനന ഒനനിനെ സനേഹികകുനനതെങങനെ പാപം ആകും".... തനനെകകാൾ ഇരടടി വയസസുളള ഒരാളെ പരണയികകുക എനനത നമമുടെ സങകൽപപങങൾകക ഒരുപകഷെ വിരുദധം ആയേകകാം ...പകഷെ വായനയിൽ എവിടെയും ആ വയതയാസം നമമളെ പരയാസപപെടുതതിലല...ഈ അലസനും കുടിയനും ആയ മ ...more
Soumya
May 17, 2011 rated it really liked it
Shelves: malayalam
"Hridayathinu mel dhaivathinte kayyoppulla aal"... ee novel vayichittullavarkk aadhyam manasil pathinjittundavuka ee vakyamayirikkum... Only one man can write like this, the one who have God’s signature in heart. Most of the people have read only this one from perumbadavam sir. He is very successfully translated the mind of Doestoyevsky.
mai ahmd
Dec 24, 2011 rated it really liked it  ·  review of another edition
Shelves: روايات
يبدو أن الهندي دهاران قد اختار دستوفسكي موضوعا لروايته ، إن اختيار شخصية واقعية وعبقرية لهو موضوع فيه مغامرة خاصة وأن هذا الكاتب العظيم له عشاق ومدارس خرّجت العديد من المؤلفين والأدباء وعشاق القراءة
لذلك إما أن تنجح الرواية ويكون الموضوع سببا رئيسيا في نجاحها
أو أن يحدث العكس .. وبالتأكيد الأمر يعتمد على مدى براعة الكاتب
في بداية الأمر لم استسغ الفكرة أعني كان من الصعوبة هضم فكرة أن يكون هذا المؤلف الذي اخترع مئات الشخصيات شخصية وهمية ضمن رواية !
غير إن الكاتب إعتمد على فكرة بحد ذاتها وهي فكرة كت
...more
Arun Divakar
Jan 09, 2012 rated it really liked it
Anyone who ever tried their hand at writing will know how painful and exhilarating the journey is. The pain & joy of this art is captured in the pages here. Perumbadavam captures a fictional biography of Dostoevsky in this beautiful work.


What stands out is the simplicity and clarity of this book. It delves deep into the mind of this writer. It tells you of the first buds of love emerging from the hardened fields of his mind, it tells you of his failures and furstration, a bout of writers bl
...more
Jessy
Mar 31, 2014 rated it really liked it
Shelves: favorites
The novel delves deep into the mind
of Dostoyevsky and exposes its
loneliness, weaknesses, pain and
spiritual agony. His own emotions of
being a gambler and alcoholic gets
portrayed in his novel The Gambler .
The string of failed relationships,
poverty and diseases haunt him. The
presence of Anna gives him great
relief. In the end, he communicates
his love to her. They decide to be
together.
a good page turner... loved it
Vijay Prince
Feb 14, 2014 rated it it was amazing
സനേഹതതെ മനസസിനറെയും ശരീരതതിനറെയും ഉതസവമായികകണട, കണണാടികൂടടില നിലകകുനന ആതമാവിന മറയെനതിന എനന ചോദിചച, ഓരോ ദുരനതങങളിലും ജീവിതതതെ കൂടുതല സനേഹിചച, സഹികകാനൊനനുമിലലാതത ജീവിതതതിനറെ വയരതഥത തിരിചചറിഞഞ, വിശപപിനെ സനേഹികകാന കൊളളാവുനന ഒരു കഷടാനുഭവമായികകണട, ആതമീയമായ ഏകാനതതകളില സവയം പീഡിതനായ ഒരു മനുഷയാതമാവിനെ ഏകാനതതയില എവിടെയോ അജഞാതമായൊരിടതത വെചചുളള കണടുമുടടലായിരുനനു "ഒരു സങകീരതതനം പോലെ".
ഇതുവരെ അറിയുകയോ വായികകുകയോ ചെയയാതത ദസതയേവസകിയെ മനസസില ആഴതതില രേഖപപെടുതതിതതനനു ഈ നോവല. ആദയ വായനയിലതനനെ ആ "അരാചകവാദി"യോട വലലാതത
...more
Abu Hasan
تمثل هذه الرواية مدخلا إلى عالم دوستويفسكي
ترصد مرحلة من حياته، تلك التي كتب فيها روايته المقامر، ويستعرض المؤلف من خلالها مجموعة من رواياته وملابسات كتابتها، خصوصا النفسية ، مع حشد عدد من الإقتبسات منها
واضح من الرواية أن المؤلف حاول تقمص شخصية دوستويفسكي وأسلوبه في الكتابة، وأظنه نجح إلى حد كبير في ذلك
الرواية جميلة وتستاهل أكثر من ٣ نجوم، لكن ساءتني خاتمتها، كما ساءني بعض عباراتها التي فيها سوء أدب مع الذات الإلهية
Ebrahim Abdulla
Jul 11, 2014 rated it really liked it  ·  review of another edition
Shelves: literature
الرواية ليست فقط مبنية على حياة ديستوفسكي إبّان كتابته للمقامر، بل ضمّنها دهاران تأملاته وقراءاته لروايات ديستوفسكي بالإضافة لنصوص من كتابات فيدور نفسه بشكل عفوي وانسيابي ذكي. عظيمة.
Haris Thijaani
Sep 30, 2014 rated it really liked it
ദസതയേവസകിയെ പററി കേടടിരുനനെങകിലും ഇതു വരെ വായികകാന ഇട വനനിരുനനിലല..

പണടേ തുടങങിയ കൌതുകം ദസതയേവസകിയുടെ ആതമാംശം പറയുനന "ഒരു സങകീരതതനം പോലെ " എനന ഈ കൃതി വായികകും വരെയെതതി നിനനു..

വയകതിയെനന നിലയില ഈ മനുഷയനറെ ധരമാധരമങങള, ശരി തെററുകള എനനിവ ഞാന വിലയിരുതതുനനിലല..

എനനാല ഈ മനുഷയനറെ ഓരോ വരികളിലും വിഷാദവും ആതമനിനദയും,അതേ സമയം തനറെ തെററുകള മറചചു പിടികകാന ദൈവവുമായി നടതതുനന സംവാദങങളും നിറഞഞു നിലകകുനനു..

ദൈവം എനതു കൊണടു വിശുദധനറെ രകതം വീഴാന അനുവദികകുനനു എനന ചോദയമാണ ഇതില ശരദധേയമായ ഒനനു.. എങകിലും കൃതിയുടെ അവസാനതതില
...more
Akshay Joy
Jun 02, 2013 rated it really liked it
"ആതമീയമായ ഏകാനതത അതിനറെ ദുഃഖം അത സഹികകാൻ വേണടിയാണു സനേഹം ഈ ഭൂമിയിൽ അവതരിചചത " പീദാനുഭവങങലുടെ ചരിതരതതിലും സൌനദരയതതിലും ആകൃഷടനായി Dostoyevsky പോലെ ലോകതതിൽ വേറെ ആരും ഉണടാകിലല ഈ തിരചചരിവാണ ദാവീദിനറെ സങകീരതതനം പോലെ എഴുതി തീർതത പെരുമപടവതതിനറെ സങകീരതതനം . റഷയൻ മണണിനറെ സംസകാരവും അവടതതെ ജീവിതങങളും അരഭാദങങളും മലയാളി പതിപപിൽ വായികകാൻ സാധിചചു എനനത ഒരു തനനനെ ഒരു സുഖം ഉളള കാരയം തനനെ ആണ .
പെരുമപടവതതിനറെ ഈ കൃതിയിലൂടെ Dostoyevsky പററി അറിയാനും അയാളുടെ കൃതികളെ അനേഷിചചു പിടിചചു വായികകാൻ ഉളള ഒരു സുവർണാവസരം ഒരുകകി ത
...more
Midhun shah
Feb 07, 2012 rated it it was amazing
ഇങങനൊരു പുസതകം മലയാളതതില വനനതില അഭിമാനികകാം ...more
Jerry Jose
An over rated story involving one washed out few hit wonder hero with a conveniently disparaging view on himself, a fan girl falling for his idol, an all taking Alfred level maid and a lot of money lending good folk. Other elements includes metaphysical God talks, excuses for glorifying creepiness and paedophilia, betting, family baggages, self contempt and the likes.

Above said is the difference between me and a talented writer. Though no one can deny the facts I curtly wrote above, none of them
...more
Sreejith G
Feb 21, 2013 rated it it was amazing
Excellent buik.Inteligently simple
ellavarum vaayikenda buk..'hridayathinumel dhaivathinte kaioppula kalakarante kala...(tagline of buk)'.
I think every one should own a copy,becoz itz good upto reading 1000 times.
fyodor dostoevsky ude jeevithathile kurachu bhagam mathram.

kozhinju veezunna poovinum oru kadhayundu ennu parayunnathu pole oru digvijayi allatha nayagan..ninditharudeyum peeditharudeyum kadha parayunna oru kalakarante chila ormakurippukal..
In every page there is a great quote..infact w
...more
جليس الكتاب
اختار الكاتب الهندي الكاتب الروسي ديستويفسكي بطلا لروايته حيث تطرق إلى كيفية تعرفه بزوجته وجوانب من حياته الإنسانية، الشخصية وطبيعته كمؤلف. الكتاب يقع في القطع المتوسط، ولا أدري هل الترحمة أظهرتها بالمتقطعة أم أن الكاتب نفسه أراد كتابتها على هذا النحو؟ لا تستطيع أن تحيط بها كاملة فما هي سوى زاوية من حياته ولا تستطيع أن تحكم على ديستوفيسكي دون أن تقرأ رواياته ومذكرات زوجته عنه
http://www.4shared.com/office/uFyQjc_...
لكم هو شخصية معقدة مرت بظروف كثيرة جعلته غريب الأطوار لكن كتاباته أظهرت الجوانب
...more
Yousef Nabil
Feb 13, 2016 rated it it was amazing  ·  review of another edition
رواية مذهلة.. هذا أقل ما يقال عنها، وبالنسبة لمخابيل دستويفسكي أمثالي فهم يعرفون جيدًا كم نجح هذا المؤلف الهندي العظيم في كتابة قصة عن دستويفسكي، لا تقل مستوى من وجهة نظري عن قصص الأديب الروسي الراحل. إنها ملحمة مذهلة عن كاتب مذهل، ويحكي لنا تلك الملحمة كاتب مذهل هو الآخر... حملت الرواية نفس إيقاع قصص دستويفسكي اللاهثو الانفعالات والمشاعرو الحاسيس المتناقضة بشكل لا يوصف.

أدعو الجميعع لقرائتها.
Alex Mathew
Aug 18, 2012 rated it liked it
I feel this is pretty much overrated novel..Some part of the writing has some literary merit, but unfortunately it is undone in other part by mushy,maudlin, unnecessarily melodramatic type of writing..Also this book is tad lengthy with shoddy editing work on the part of editor..
Annie
Jun 01, 2017 rated it liked it
Here is a writer from Kerala writing in Malayalam about the love story of the famous middle aged 19th century Russian author Fyodor Dostoyevsky with his future wife, the very young Anna Grigoryevna Snitkina. Dostoyevsky has to complete a new novel by end of October, else he stands to lose compensation for his books for the next 9 yrs. He engages Anna as a steno and manage to complete the work just in time and they also fall for each other during this short period. Dostoyevsky is epileptic, debt ...more
Vishnu H
Boy, Am I glad I finished this book. Despite the high reviews I had heard about this book, I found this book to be too drab and sub par for my tastes. Oru Sankeerthanam Pole tells the love story of Fyodor Dostoyevski and his future wife Anna in the backdrop of Dostoyevski writing his novel The Gambler.

I am amazed at the variety of themes that Malayalam writers have explored. Who would have thought that a Malayalam novel would find its inspiration from the life of a Russian writer. It is this var
...more
Haritha Benjamin
Sep 27, 2014 rated it really liked it
A refreshing adaptation of the Memoirs of Anna Dostoyevskaya. Perumbadavam has captured the struggles undergone by Dostoevsky, the 'Man bestowed with God's signature in his heart' in a captivating manner. The excerpts from Dostoevsky's various books have been used in conversations in an innovative manner by the author to engage the reader. It has motivated me to explore the snow laden romantic world of Dostoevsky, Pushkin and other Russian authors with a greater vigor.
Sarath Krishnan
Perumbadavam Sreedharan is my favorite Malayalam writer. The first time I got interested in the magical writer Dostoyevsky. The novel revolves around the life of this Russian writer. If I didn't read Oru Sangeerthanam Pole, I may never read Dostoyevsky. The life of this writer is more interesting than his novels. It is a fantastic piece of narrative in the regional language.
Kukku Siva
As the title suggests the novel has a rhythm. I enjoyed it like reading a poem. I would have rated 5, but the final chapter disappointed me. Author has some sort of rush towards the end and that destroyed all its beauty.
Vinil
Jun 04, 2017 is currently reading it
to read
Vinayakan M
ഹൃദയതതില ദൈവതതിനറെ കൈയൊപപ മാതരമലല, ഉമമയും ഉളള എഴുതതകാരന. ...more
Kirthi Nair
Apr 17, 2015 rated it it was amazing
പരണയതതിനറെ അതി തീവരമായ ഒരു അനുഭൂതി ഇതിലപപരം മററൊനനിലും ഞാൻ വായനയിലൂടെ അനുഭവിചചിടടിലല. പരയതിനുമപപുറം നിർവചനീയമയ വികാരങങളെ ഉളളു തൊടടറിഞഞത പോലെ. ...more
Ranju Edamana
May 28, 2014 rated it it was amazing
"ഹൃദയതതില ദൈവതതിനറെ കയയോപപു"ളളവനറെ കഥ. ഏറെ ഇഷടപെടട നോവല ...more
Anjali
Mar 07, 2015 rated it it was amazing
Amazingly written, with the touch of sadness so beautifully portrayed....one of the heart touching books I've come across
Naveen Sivadasan
Nov 02, 2017 rated it it was ok
Renowned Russian writer Fyodor Dostoevsky's life is in a shambles.His addiction to both Gambling & alcohol lands him into debts.He is racing against time to complete a Novel or he will face his Career perishing before him.Altogether, he is a depressed soul finding answers to the meaning of one's existence.Amidst all this, comes Anna, an ardent fan of Dostoevsky to assist him complete his pending Novel.

Anna's sincerity & veneration towards Dostevsky draws his admiration and he finds a new
...more
Meghna
Jun 09, 2017 rated it it was amazing  ·  review of another edition
hrudayithinmel daivathinte kayoppu patinja aal , this comment about perumbadavam sir made me read this novel. It is exceptionally well written. A small part from Anna's diary is nicely made into fiction. The life of Dostoyevsky as a gambler, a broken man, a poverty stricken man and an exceptionally well writer is beautifully written. The inward struggles of this man is also reflected in this novel. Reading it I realized the pain perumbadavam sir took to write this novel, about the hero of his li ...more
Chithira Sivadas
Aug 28, 2017 rated it really liked it  ·  review of another edition
സനേഹം ഹൃദയതതിൽ വനനലകകുനനു.. ഒരു പരളയവാരിധിയുടെ പരകഷുബദധതയോടെ.. എങങനെയായിരുനനു ആ സനേഹതതിനറെ ആരംഭം... ഓർതതു നോകകുമപോൾ അതിനു ഒരാരംഭമിലല.. പൊടുനനനെ ഒരു പരളയം പോലെ അത സംഭവിചചു.. നിശബദമായിടട.. ആതമാവും ആതമാവും തമമിലുളള ഒരു ആകർഷണം..അതിനറെ ലയം.. ഓർകകുമപോൾ ഒരു സവപനം പോലെയാണ..അതിനറെ യാഥാർഥയം ഇപപോഴും അജഞാതമായിരുനനു....

പലതവണ ആവർതതിചച വായിചച ഒതതിരി ഭാഗങങൾ ഈ നോവലിലുണട.. ഒരിടതതും മുറിയാതത കൃതയമായ ഒഴുകക.. വളരെ ഇഷടായി..

...more
Arun A
Oct 24, 2017 rated it it was amazing
വയതയസതമായ ഒരു പരണയ കാവയം . ...more
« previous 1 3 4 5 6 7 8 9 next »
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »
 • നക്ഷത്രങ്ങളേ കാവല്‍ | Nakshathrangale Kaval
 • ആലാഹയുടെ പെണ്മക്കള്‍ | Aalahayude Penmakkal
 • ഇനി ഞാൻ ഉറങ്ങട്ടെ | Ini Njan Urangatte
 • വേരുകൾ | Verukal
 • മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ | Mayyazhippuzhayude Theerangalil
 • ഹിഗ്വിറ്റ | Higuita
 • ഇരുട്ടിന്റെ ആത്മാവ്‌ | Iruttinte Athmavu
 • ചിദംബര സ്മരണ | Chidambara Smarana
 • അഗ്നിസാക്ഷി | Agnisakshi
 • മരുഭൂമികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് | Marubhoomikal Undakunnathu
 • മതിലുകള്‍ | Mathilukal
 • സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും | Sundarikalum Sundaranmarum
 • ഗുരുസാഗരം | Gurusagaram
 • മനുഷ്യന് ഒരു ആമുഖം | Manushyanu Oru Aamugham
 • നഷ്ടപ്പെട്ട നീലാംബരി | Nashtappetta Neelambari
 • അടയാളങ്ങള്‍ | Adayalangal
 • പയ്യൻ കഥകൾ | Payyan Kathakal
 • ഒരു തെരുവിന്റെ കഥ | Oru Theruvinte Katha
3179318
Perumbadavam Sreedharan is a prolific Malayalam author from Kerala state, South India. He has written several novels and short stories. One of his most famous and critically acclaimed novels is Oru Sankeerthanam Pole (1993) for which he won the Vayalar Award in 1996. In 2006, he was awarded the Malayattoor Award for his novel, Narayanam.
Born in the village of Perumpadavom, in Muvattupuzha, Ernakul
...more
More about Perumbadavam Sreedharan...