บอมบุง พ่อยอดคะน้าอ่อน
499 ratings (4.19 avg)
223 reviews

#54 top reviewers
#19 best reviewers

บอมบุง พ่อยอดคะน้าอ่อน

Add friend
Sign in to Goodreads to learn more about บอมบุง.


บอมบุง’s Recent Updates

Vengeance is Mine, All Others Pay Cash by Eka Kurniawan
Rate this book
Clear rating
สนุกครับ หลังจากอานสมิงสำแดงจบ กมีคนแนะนำใหอานเลมนี คอนขางชอบสไตลการเขียนแลบจิกซอว มันชวนใหลุนกระตุนจินตนาการดี

บทของเรืองไมไดยัดเยียด แตอานแลวรูสึกได มันคือความอึดอัด คับของใจ ภายใตความสงบราบเรียบ

ขอฝากตัวเปนแฟนนักเขียนคนนีเลยครับ :3
...more
Vengeance Is Mine, All Others Pay Cash by Eka Kurniawan
Rate this book
Clear rating
ลิงพาดกลอน by ปราปต์
Rate this book
Clear rating
เกือบดีแลวครับ พยายามเขา

รูสึกตัวบทออกแนวสังสอนมากถึงมากทีสุด แมวาจะพยายามเกลือนวาไมมีเรืองถูกผิด แตเลาผานบทสนทนาทือมะลือยังกับอยูในหองเลคเชอร หรืองานประชุมอะไรบางอยาง

ผมวาถาเนือเรืองถึงพอ การสาธยายเรืองคุณงามความดีอาจไมคงตองชัดเจนแจมแจงขนาดนีกไดครับ เ
...more
ลิงพาดกลอน by ปราปต์
Rate this book
Clear rating
เกือบดีแลวครับ พยายามเขา

รูสึกตัวบทออกแนวสังสอนมากถึงมากทีสุด แมวาจะพยายามเกลือนวาไมมีเรืองถูกผิด แตเลาผานบทสนทนาทือมะลือยังกับอยูในหองเลคเชอร หรืองานประชุมอะไรบางอยาง

ผมวาถาเนือเรืองถึงพอ การสาธยายเรืองคุณงามความดีอาจไมคงตองชัดเจนแจมแจงขนาดนีกไดครับ เ
...more
The Girl Who Saved the King of Sweden by Jonas Jonasson
Rate this book
Clear rating
สนุกบาบอคอแตก เรืองเดินดวย Conversation มึนๆ แถมยังคาดเดาตอนตอไปแทบไมไดเลย อานลืนมาก แทบวางไมลง และลุนตลอดวาตอนตอไปจะเปนอยางไร

ถึงอยางนัน แทบทุกบทกจะมีแนวการจิกกัดแบวๆ ตอทุกสำนักคิดทางการเมือง ชวนอานมากๆ ครับ
...more
โลกในนิทรรศการ by สฤณี อาชวานันทกุล
Rate this book
Clear rating
สนุกครับ อานแลวอยากไปเทียสพิพิธภัณฑืหลายแหงเลย โดยรวมแลวชอบกวาแยกๆ ในเพจมาก (ไมรูวาทำไม)

เสียดายอยางเดียวปกไมคอยสวยสักเทาไหร ทำใหไมคอยดึงดูด
...more
The Undoing Project by Michael   Lewis
Rate this book
Clear rating
Anansi Boys by Neil Gaiman
Anansi Boys
by Neil Gaiman (Goodreads Author)
Rate this book
Clear rating
Vengeance Is Mine, All Others Pay Cash by Eka Kurniawan
Rate this book
Clear rating
Anansi Boys by Neil Gaiman
Anansi Boys
by Neil Gaiman (Goodreads Author)
Rate this book
Clear rating
More of บอมบุง's books…
See your year in books badge
tomatos...
565 books | 17 friends

Ariya
1,128 books | 104 friends


Phakin
494 books | 290 friends

Paweenw...
545 books | 56 friends

San
San
239 books | 47 friends

Pawarut...
409 books | 292 friends

Panchaya
211 books | 24 friends

More friends…Polls voted on by บอมบุง

Lists liked by บอมบุง