عطار نیشابوری

“،گفتم ای چشم خواب میباید برد
،بویی ز دل خراب میباید برد
،چندین مگری گفت در آتش غرقم
،وین واقعه را به آب میباید برد”


فرید الدین عطار
Read more quotes from عطار نیشابوری


Share this quote:
Twitter icon

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!Browse By Tag