عطار نیشابوری

“شنودم حال بوالفش چغانی

که گفتندش چرا خر می نرانی

که چون خورشید روشن روی درگشت

بتاریکی فرو مانی درین دشت

تو هم ای برده اندر دشت خوابت

نراندی خر فرو شد آفتابت”


فرید الدین عطار, مصیبت نامه
Read more quotes from عطار نیشابوری


Share this quote:
Share on Twitter

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!


This Quote Is From

مصیبت نامه مصیبت نامه by Attar of Nishapur
36 ratings, average rating, 7 reviews

Browse By Tag