عطار نیشابوری

“گر مرد رهی میان خون باید رفت
وز پای فتاده سرنگون باید رفت
تو پای به راه در نه و هیچ مپرس
خود راه بگویدت که چون باید رفت”


فرید الدین عطار
Read more quotes from عطار نیشابوری


Share this quote:
Share on Twitter

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!

39 likes
All Members Who Liked This Quote
Browse By Tag