شمس لنگرودی

“آخر به چه درد می خورد
آفتاب اسفند
این که جای پای تو را
آب کرده است”


شمس لنگـرودی / Shams Langroodi
Read more quotes from شمس لنگرودی


Share this quote:
Share on Twitter

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!Browse By Tag