احمد شاملو

“چراغی در دست
چراغی در دلم.
زنگار روحم را صیقل می زنم
اینه ئی برابر اینه ات می گذارم
تا از تو
ابدیتی بسازم.”


احمد شاملو / Ahmad Shamloo
Read more quotes from احمد شاملو


Share this quote:
Share on Twitter

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!

130 likes
All Members Who Liked This Quote

« previous 1Browse By Tag