احمد شاملو

“میان آفتاب های همیشه
زیبائی تو
لنگری ست -
نگاهت شکست ستمگری ست -
و چشمانت با من گفتند
که فردا
روز دیگری ست


احمد شاملو / Ahmad Shamloo
Read more quotes from احمد شاملو


Share this quote:
Share on Twitter

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!

86 likes
All Members Who Liked This Quote
Browse By Tag