Goodreads Authors

Recent My Authors
Recent blog posts from authors.

Abhilash Melethil Abhilash Melethil's blog:

Midyear Book Freakout Tag 2021

Prompts:

The Questions:

1. Best book you’ve read so far in 2019.

Stoner by John Williams (1965), ഒരു സാധാരണ ജീവിതത്തിന്റെ കഥ. ജീവിതം മുഴുവൻ underdog കഴിയുന്ന ഒരാൾ ജീവിതത്തിലേയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞുനോക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുക? അയാളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു സമ്മറി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നോവൽ തുടങ്ങുന്നത് തന

Read more of this blog post »
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on June 12, 2021 19:58
Meagan Voulo Meagan Voulo's blog:

Subscribe for Email AlertsSubscribe
* indicates required


Email Address *
First NameLast NameBirthday

/

( mm / dd )Read more of this blog post »
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on June 12, 2021 20:04
Patricia M. Muhammad Patricia M. Muhammad's blog:

The House of Marchesi on Fiction Hideaway

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on June 12, 2021 19:13
Madison Scott-Clary Madison Scott-Clary's blog:

Qoheleth wins Leo Literary Award!

Pleased to announce that Qoheleth has received the Leo Literary Award! The Leos are the furry fandom's juried awards (as opposed to the popular awards, the Ursa Major Awards, and the FWG-bestowed awards, the Cóyotl Awards), so I'm pleased to know that so many of the judges enjoyed the book! Read more of this blog post »
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on June 12, 2021 19:02
Mitchell Waldman Mitchell Waldman's blog:

New story

Check out my story "After the Layoff" now at Short Story Town and which will also be included in my new story collection BROTHERS, FATHERS, AND OTHER STRANGERS, due out from Adelaide Books at the end of September, 2021.

https://www.shortstorytown.com/?fbcli... Read more of this blog post »
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on June 12, 2021 18:48
Raymond Gaynor Raymond Gaynor's blog:

WINNING

OKAY, so I admit to entering several of the national publishing house sweepstakes, making me a gambler rather than a strict investor. But hey! Just won! Yes, that’s right: Received a check in the mail yesterday for $10.00! Whoot! Whoot! Free money! The most American of American Dreams! So, having ca Read more of this blog post »
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on June 12, 2021 18:37
G.L. Francis G.L. Francis's blog:

Review: The Secret Deaths of Arthur Lowe by U.L. Harper

What draws a reader back to a story again? Perhaps repeatedly?
Pondering this as I finish the fourth rereading of The Secret Deaths of Arthur Lowe by U.L. Harper.

The Secret Deaths . . . is a deceptively simple storyline. Arthur has the magical ability to animate the inanimate, an ability that include

Read more of this blog post »
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on June 12, 2021 18:21
خالد بيومي خالد بيومي's blog:

رواية أعوام الضباب.. قريباً

تصدر بإذن الله قريبًا عن مشروع النشر الحر، رواية أعوام الضباب، وهي قصة واقعية من أدب السجون، جرت أحداثها بإحدى الدول العربية، لشابٍ انقلبت به الحياة بين يومٍ وليلة رأسًا على عقب، حين أُخِذ عنوةً من سيارته، ليُلقى دون تحقيقٍ في واحدٍ من أبشع السجون وأقبحها، حيث لم يسمعه أحد، أو يصدقه أحد.

وتُشارك الرو Read more of this blog post »
3 likes ·   •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on June 12, 2021 18:14
Simran Silva Simran Silva's blog:

Featured Author Ready Writer

As you know, I am part of Richard Paul Evans’ Author Ready program which is the “most comprehensive author mentoring program in the world”.

It is an honor to be one of the featured authors on his Author Ready Writers Community page!

📣TODAY’S FEATURED AUTHOR IS SIMRAN SILVA!📣

Simran self-published her fi

Read more of this blog post »
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on June 12, 2021 10:58
Alexandra Benedict Alexandra Benedict's blog:

BOOK NEWS!

Dear Readers,

I have republished Too Scandalous to Wed with a new title and cover. The work is now a stand alone book. It will be available in digital and print formats on June 18th 2021.

SURRENDER TO SEDUCTION:
Unwilling to taint any woman with the terrible secret hidden in his heart, Sebastian, Visco Read more of this blog post »
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on June 12, 2021 17:27
curtis schweiger jr curtis schweiger jr's blog:

"In The Clover Forest Collection"

These are poems and short stories I wrote in march of this year right around S.T. Patrick's Day, I hope to publish a limited number of this book in the coming weeks, Peace,Love,Curtis Schweiger jr
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on June 12, 2021 17:16
Dorian de Jandreau Dorian de Jandreau's blog:

Melvin Burgess "Vaiduoklis už sienos"

 

⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ 

Šiurpoka ir įdomi knyga.

Read more of this blog post »
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on June 12, 2021 16:30
Jon Ureña Jon Ureña's blog:

Vagina Wonderland (GPT fueled poetry)

Link for this poem on my personal page, where it looks better

---

An actress that beautiful
Would never stare at me from up close
Even those in the porno industry
Unless they wanted to yell at me
Because I fucked something up
Or forgot to pay

In this dreary shithole we call life
I only got the ones I could g
Read more of this blog post »
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on June 12, 2021 16:45
Rita Lee Chapman Rita Lee Chapman's blog:

This week's Guest Author

My guest author this week is Carmen Capuano who, having written her first book, announced that it was the first of ten in the series! Carmen uses the money from her books, TV and film writing to help animal rescue and rehabilitation charities.

In this interview, Carmen shares an excerpt from that fi Read more of this blog post »
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on June 12, 2021 16:22
Chele Pedersen Smith Chele Pedersen Smith's blog:

The Day all the Numbers Went Kaplooey!

It was a number jumble of humble proportions!
While it's true writers' brains are comprised mainly of words, back in the 90s with small kids, my pen was on hiatus. So I wasn't fluffy-headed-- full of plots and dialogues-- like I am now. (or menopausal)
And this was barely the computer age. The Inter Read more of this blog post »
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on June 12, 2021 14:14
Randal Gritzner Randal Gritzner's blog:

Review of Cipher Hill by Joseph R. Lallo

Just when I think the action has escalated to its max, it escalates some more! How long can this story line continue? The human spirit soars, and some can get so low! Joseph R. Lallo continues to shine!
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on June 12, 2021 14:03
Og Maciel Og Maciel's blog:

The Big Score - First Draft

This past May 31st, I added the final touches to the first draft for what should become my third book and second Young Adult novel.Temporarily titled The Big Score and currently, at approximately 44,000 words, you could say that this book was the hardest I’ve written so far. While my previous book, Read more of this blog post »
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on June 12, 2021 09:07
Patricia  Bates Patricia Bates's blog:

Challenges of Writing waht isn't the norm is very real.

My current work in progress is a edgy, Paranormal romantic suspense set in Canada. Saskatchewan in particular where things are a little different.
I'm part of an amazing group of authors who get together and critique each others work. Recently, I had the experience of posting a chapter focusing on a Read more of this blog post »
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on June 12, 2021 13:34
David Feela David Feela's blog:
Marie Lenay Rogus Marie Lenay Rogus's blog:

Grief Comfort Guide- Marie now in Audible

I'm so happy to announce that my memoir, "Grief Comfort Guide: A Personal Journey from Loss to Light" is now up on Audible. You can type Grief Comfort Guide Marie to hear a sample. Thank you for helping me bring help to those grieving by just clicking on my page. There are three live meditations in Read more of this blog post »
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on June 12, 2021 13:11
Tigran Gorsh Tigran Gorsh's blog:

217/ԹԵՈՍՈՖԻԱ

Փրկողն ավելի շատ հուսախաբվում է իր վաղաժամ հաջողությունից, քան՝ ձախողումից, ուստի, եթե հայտնվել ես փրկվողի դերում, պետք է նրբանկատ գտնվես, հակառակ դեպքում՝ պարտք ես մնում ևս մեկ կործանում …

Իսկ աստված մարդկությանը պարտք է մի քանի հարություն …

© Տիգրան Գորշ 

ես սեր ե Read more of this blog post »
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on June 12, 2021 13:04
Eli Liszt Eli Liszt's blog:

Social Media Presence

Every author should have a social media presence BEFORE their book is released, preferably months or even years in advance. An author with a strong online presence will have an advantage from a marketing standpoint which will also attract prospective literary agents and/or publishers.

The more follow Read more of this blog post »
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on June 12, 2021 13:05
Nanine Case Nanine Case's blog:

OUR AMAZING!! SOUTH PACIFIC ADVENTURE

WE WENT TO THE WILD MARQUESAS ISLANDS 

 and

OTHER  GENTLER ISLANDS OF THE SOUTH PACIFIC...


NANINE & DEREK 
NUKU HIVA MARQUESAS - BAY OF TAIOHAE


                                         https://www.writtenmusings.com/naninecase.html 

https://www.writtenmusings.com/nanine...

Read more of this blog post »
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 02, 2021 21:49
Ann Gaylia O'Barr Ann Gaylia O'Barr's blog:

Killing Ourselves

It’s called the American sickness—the dissent into despair and addiction and suicide, recently chronicled by a couple of university professors: “In the twentieth century, the United States led the way in reducing mortality rates and raising life expectancy,” they stated. “Now, the United States may Read more of this blog post »
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on June 12, 2021 10:59
Reina Sasaki Reina Sasaki's blog:

ME IN HER WORLD - Flash Fiction

I finished another four hundred meters of swimming before I let myself float over the water—the cool surface on my back, my face warmed by the afternoon sunlight. The twenty-five-meter pool emitted silence as if everything else but me had disappeared. The chlorine scent dissipated, leaving only the Read more of this blog post »
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on June 12, 2021 12:31
Gigi Lynn Gigi Lynn's blog:

Would you like a rating system for your romance fiction?

Movies have a voluntary rating system. Books, not so much. We may argue about the way the movie rating scale has changed over time or the usefulness of the MPA’s system, but the ratings provide at least a starting point when choosing what we’ll watch. In romance novels, there is a binary, perhaps te Read more of this blog post »
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on June 07, 2021 19:30
More blogs…