کتابداران پارسی زبان discussion

18 views
نظرسنجی > شروع کنیم؟

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Shadi (new)

Shadi | 31 comments Mod
با توجه به اینکه تعداد افرادی که درباره قواعد نامگذاری نظر خود را داده اند، به تعداد قابل قبولی رسیده موافق هستید که به طور یکنواخت و هماهنگ شروع به ویرایش کتابها و پروفایل نویسندگان کنیم؟

اگر موافقید لطفا در این پست موافقت خود را اعلام کنید. سپس یک پست جدید درست می کنیم که هرکس کتابها و پروفایل نویسنده ای را اصلاح کرد، نام آن نویسنده را با نام خود لیست کند. در انتها لیستی خواهیم داشت از نتیجه کار مشترکمان.


message 2: by Shadi (last edited Sep 21, 2008 03:53AM) (new)

Shadi | 31 comments Mod
حرفهای مختلفی زده شد که باید جمع بندی بشوند و بعد مطابق آنها عمل کنیم ولی نمی دونم چرا برخلاف این همه کتابدار که از گوشه و کنار دنیا سعی می کنند با هم هماهنگ کار کنند، کتابداران فارسی زبان عزیز علاقه ای به این هماهنگی نشان نداده اند


message 3: by Haman (new)

Haman | 5 comments pishnehade badi nist. ba baziash mishe movafeghat kard ama baziash na. faght ne nazaram esme motarjem age zire esme nevisande biad behtare. baghye mavared khoban.


back to top