هوای تازه هوای تازه discussion


29 views
هوای واقعا تازه

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by saeid (last edited Aug 25, 2016 10:59AM) (new) - rated it 4 stars

saeid shojaei zadeh خیلی ها معتقدند این دغتر دوران تازه ای را در شعر معاصر ایجاد کرد شما تا چه اندازه به این امر معتقدید؟


message 2: by Roshanak (last edited Aug 25, 2016 11:00AM) (new)

Roshanak از لحاظ سبک؟ یا محتوا؟


message 3: by Cyrus (last edited Aug 25, 2016 11:00AM) (new) - rated it 4 stars

Cyrus یه سوال؟ چطور می شه سبک و محتوا رو تو شعر از هم جدا کرد؟ بخصوص شعری که به زبان بیشتر از تصویر تاکید می کنه.


back to top