“باید برم در بزنم
به بچّه‌ها سر بزنم
گشت بزنم تو کوچه‌ها
عیدی بدم به بچّه‌ها
صحرا رو سبزه‌زار کنم
باغُ پر از بهار کنم
شکوفه‌بارونش کنم
از گل چراغونش کنم”


منوچهر نیستانی, گل اومد بهار اومد
Read more quotes from منوچهر نیستانی


Share this quote:
Twitter icon

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!

0 likes
All Members Who Liked This Quote

None yet!


This Quote Is From

گل اومد بهار اومد گل اومد بهار اومد by منوچهر نیستانی
8 ratings, average rating, 1 review

Browse By Tag