“آخه ببینم، با غصّه
کدوم کاری دُرُسّه!؟
غصّه که کار نمی‌شه!
اینُ بدون همیشه!”


منوچهر نیستانی, گل اومد بهار اومد
Read more quotes from منوچهر نیستانی


Share this quote:
Twitter icon

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!

0 likes
All Members Who Liked This Quote

None yet!


This Quote Is From

گل اومد بهار اومد گل اومد بهار اومد by منوچهر نیستانی
8 ratings, average rating, 1 review

Browse By Tag