“تو مرا درک میکنی مادر.من میدانم که تو تنها کسی هستی که وجود این روح سرکش مرا درک میکنی. وقتی من بزرگ شدم,ما یک قایق برای خودمان خواهیم گرفت و در آن نشسته,خود را به دست باد رها خواهیم کرد. تو میدانی که من به هیچ چیز غیر از این فکر نمیکنم درست است؟ -بله جوزف. -میدانی مادر,من خیال ندارم مانند سامی و هربی, کنار پدر در کارخانه کار کنم. من میخواهم دریانورد بشوم. همانطور که بارها به تو گفته ام, روزی که بتوانم به خوبی یک قایق را هدایت کنم, تو آنروز در کنار من خواهی بود تا با خطرها و ماجراها روبه رو شویم قول میدهی که بیایی؟ -قول میدهم.”


دافنه دوموريه, زنجيرعشق
Read more quotes from دافنه دوموريه


Share this quote:
Twitter icon

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!

0 likes
All Members Who Liked This Quote

None yet!


This Quote Is From

زنجيرعشق زنجيرعشق by دافنه دوموريه
3 ratings, average rating, 0 reviews

Browse By Tag