“دو حلزون
به خاکسپاری برگی خشک شده می روند
صدفی سیاه دارند
و نواری سیاه به دورشاخک های شان
شب هنگام می روند
یک شب زیبای پاییز
ولی افسوس زمانی می رسند
که دیگر بهار شده”


ژاک پرور
Read more quotes from ژاک پرور


Share this quote:
Share on Twitter

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!Browse By Tag