“من ترک عشق شاهد و ساغر نمی‌کنم
صد بار توبه کردم و ديگر نمی‌کنم
باغ بهشت و سايه طوبی و قصر و حور
با خاک کوی "دوست" برابر نمی‌کنم ”


خواجه شمس الدين محمد (حافظ)ـ, ديوان حافظ


Share this quote:
Twitter icon

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!


This Quote Is From

ديوان حافظ ديوان حافظ by Hafez
6,869 ratings, average rating, 309 reviews

Browse By Tag