പ്രണയശതകം | Prayanayasatakam Quotes

Rate this book
Clear rating
പ്രണയശതകം | Prayanayasatakam പ്രണയശതകം | Prayanayasatakam by T.P. Rajeevan
24 ratings, 4.04 average rating, 2 reviews
പ്രണയശതകം | Prayanayasatakam Quotes Showing 1-1 of 1
“How much
I want you,
I don't know.”
T.P. Rajeevan, പ്രണയശതകം | Prayanayasatakam