مشاعره discussion

115 views
شعر آزاد > دعــوت نــامه اي بــراي خـاتـمي

Comments Showing 1-11 of 11 (11 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by ماهور (new)

ماهور (mahoor) | 96 comments Mod

سلام آقا محمد با ارادت
و عرض احترام از روي عادت
به رسم خوب ايام رفاقت
نوشتم نامه تا گيرم سراغت
گمانم برده اي مارا زيادت
منم کـبـلا مرادو از ولايت
چـه ايام خوشي با هم سپرديم
چه بحث و گفتگو هايي که کرديم
حـدودا دوم خـرداد بودا
دل مردم ز غـم آزاد بودا
مثه برق و مثه طوفان گذشتا
به يادت هسته که هفتاد و هشتا
کجايي مشتي اينجا جات خاليست
بدون تو ، تو ده صلح و صفا نيست
به اين شدت که نه اما خدايي
محمد خـاتـمي الآن کجايي
همه اينجا سلامي مي رسانند
اگر چه اکثرن چنديست خوابند

* * * * * *

ولي شکر خـدا اين کدخـدائه
مي گن قلبش طلاست دستش شفائه
اصن دست روي هر چيزي که ميزاره
طلا ميشه سه سوت رد خور نداره
خـدا مرگم بده کـافر شدم باز
چرا اينگونه شد اين نامه آغاز
به قول شاعر رنـد نـظـر باز
بدون نام او کي نامـه شد باز
به نـام حضرت بـاري تـعالـي
بدين صورت شروع شد نامـه حالا

* * * * * *

محمد خـاتـمي حـالـت چطوره
بگـو دانم که احـوالـت چطوره
هنوز کِـيفت به کوک شاد جـونت
هنوز سـبـزسـرت، سـرخ زبـونت
دماغت چاق اوضات خوب سيد
هنوز جنس عبات مرغـوب سيد
هنوزم بي جهت مي خندي يا نـه
به نافـت گفتمان مي بندي يا نـه
هنـوزم طـالـب اصـلاح هستي
به قـول کدخـدا گمـراه هستي

* * * * * *

اگر از حـال ماهاهم بخواهي
سـلامت شادمـاني روبـراهي
تمـام مـردم ده خـوبِ خـوبنـد
زنان مثل قـديم در رفت و روب اند
و مـردان مثل سابق گـرم کارند
نـه معتادند و نـه ديگر خمارند

جـووناي ده پاييـن و بـالا
هـمه دنبال تحصيلن به مـولا
نـه مـاهـواره نـه الافي نـه هيـزي
نـه کوکائين نـه شيشه ، نـه مريضي

* * * * * *

از اون روزي که رفتي از ده مـا
از اين روشد به اون روکل اوضاع

خـلاصه از جـلو از پـشت ، بـالا
بـه مـا خـوب مي رسن الحـمدلله

کريم اوقلي که گاوش شير مي داد
هـمون که پـول آبـو ديـر مي داد
درست شـد وام تعميـرات خـونش
جـوادم زن گرفته ، نـوش جـونش

خـودت ديدي که ده چي بود چي شد
زن ِاوسـا غـلامم سـاکـشنـي شـد
ميگن جـراحي کرد هفتـاد ونه بار
حـالا بـايد ببينيش ، روم بـه ديـوار
پس از يک دوره فعل و انفعالات
هـزار الله ُ اکـبـر از کـمـالات

تـمام گـاوهـا بـزغـالـه ها خـوب
عموها عمه ها و خـالـه ها خـوب
مـراتع سبز ، شـالي هـا به سـامـان
هـوا عـالي بـهـاري نـاز ، مـامـان
همه خوشحال و شاديم و غمي نيست
دِگـر بحث حضـور خـاتـمي چيست

* * * * * *

مي گم راستي رضاتون چـون سـيد
هنـوزم درسـاشـو مي خـونه سـيد
مي خواست دکتـر بشه از اون قـديـما
تهش شـد ؟ ، يـا کـه زائيد زير درسـا
نـوشتـي تـوي اون دستـخـط پيشـي
مي خواد دکتـر بـشه گفتي نمي شـي

يـه دانـشـگـاه زده آکـسـفـورد ايـنجـا
کـه مـدرک مي ده مـفـتـي ده تـا ده تـا
بـه زيـرک هـا بـه دانشجـوي بـاهـوش
مگـه کـردان نيـومـد خـب اونـم روش

* * * * * *

رفيـقت بـود کـه يـک ذره تپـل بـود
مشـاور بـود،اگرچـه عقـل کـُل بـود
دمـاغـش چـاقِ فـول گـيـگـا بايتـش
هنوزم چيـز مي نـويسه تـوي سايتـش
فـرامـرز بـچـه مـَش اصـغـر آقــا
واسش کامنت مي زاره روزي صـدتا
آخـه پـهنـاي بـاند مـا کـلـفـتـه
وزيـر ارتـبـاطـات ايـنـو گـفـتـه
اصـولن قـطـر پـارتـي مثـل بـانـده
ايـنو بـي بـي تـوي روزنامـه خـوانده
خـدا قـوت بگـو بـه ايـن ريـيـسـا
چـه حـالـي داد بـه ايـن وبلاگ نويسا
پـروکـسي و مـروکـسي مـا نـداريم
صـدا داريـم ولـي سـيـمـا نـداريم

* * * * * *

هـمـه چـي ايـن ورا آزاد و مـفـتـه
ايـنو بـي بـي تـوي اخبـار شنـفـتـه
رسـيـور ايـن طـرفـهـا هـم هـلالـه
عـربـست ايـنوري سـمت شـمـالـه

مـي گـن ارزونـيه بـي سابقست اين
انيـشتينه خـدايـا ، نـابـغـست ايـن

بـدنـيـا رنـگ نـو پـاشـيـد ايـشـان
بـه جبـر قـافيـه ، ايـشـان ، ايـشـان

اصـلـن دنيـابـه يکـهـوزيـرو روشـد
شـنيـدي بـوش چـطـور بـي آبـرو شـد

شنيـدي کـه روابـط گشته عـالـي
نمونـش بورکينـافـاسـو سـومالـي
شنيـدي چـيـزي از طـرحـاي تـازه
شنيـدي شـب نـخـوابـيـده درازه

جـلـو قـاچـاقِ خشخاش گـرفتـن
شـنيـدي کـل اوبـاش ُ گـرفتـن
خـدا خـيـرش بـده مـاکـه رضاييم
نبـاشـه دسته جمعـي کـلـه پـائيـم

* * * * * *

ز وضع قـوت ، گـرخـواهي بـدانـي
پـُريم تـا خـرخـره ، از شـادمـانـي
اگر يـک دو نفـر هم شـِکـوه دارنـد
از آن مـزدورهـاي جيـره خـوارنــد

مـلالـي نـيست ايـنـجـا طـبـق آمـار
بـجـز دوري تـو آنـهـم نـه بـسـيـار

سر سـفـره که هم نـان هست هم نفـت
به ما چه کي اومد کي بـود ، کي رفـت

بـرنـج و نـان و گنـدم هـسـت کـافـي
مـي گن راستـي تو هـم با قـالـيـبـافـي

* * * * * *

بـبـيـنـم تـوي دوري از ريـاسـت
خـبـرهـايي شنيـدي از سيـاسـت
شنيـدي گنـجـي رو آزاد کـردن
بـه شـدت مردم و ارشاد کـردن
شنيـدي تـوي دانشـگاه زنـجـان
شنيـدي چيـزي ازاِلـهـام و رادان

شنيـدي بـُرج مـيـلاد و فـروخـتـن
شنيـدي مي شه چندتايي گـرفت، زن
شنيـدي هـِي وزيـر مـيـاد و مي ره
دِمـوکـراسـي هـميـنـه نـاگـزيـره

خـُلاصـه وضـع مـا کـه بـي مثـالـه
گـراني چيسـت ،تـورم ، نـه محـالـه
بـرنـج آنجـا کيلويـي خـون بـابـاس
بـرو سِـيـِد ايـنـم از اون جـوابـاس

بـرنـج اينجـا نهايـت صـدتـومـان است
مـرامـي بـهتـريـن جـاي جـهـان است
خيـار و سيـب زميني مفـتِ مفـت است
هـمـانـطـوري کـه در آمـارگفت است

تـورم يـک دو درصـد رشـد کـرده
گـرانـي سـوي مـردم پشـت کـرده
تـمـام شـد فـرصت بـنـده وليـکـن
حکـايـت همچـنـان بـاقيست عـمرن

خـلاصـه مي کـنـم اي خـاتـمي جـان
ببين من چه خوشم ، هِـي جانمي جـان

همه خـوشحـال و شـاديم و غمي نيست
نـيـازي بـه حـضـور خـاتـمي نيست

بـه جـان تـو خـوشيـم بسـيـار سـِيـد
تـو مي خـواي بيـاي چـي کـار سـِيـد
برو هـر جـا که حـال کـردي سفر کـن
اصـولـن فـکـر دِه ، از سـر بـدر کـن

بـرو ايـتـالـيـا ، قـسـطـنـطـنـيـه
ولايـت رو دودر کـن کـي بـه کيـه

فـقـط رفتـي اگـر از ايـن بـيـابـان
سـلامم را رسـان لطـفـن بـه بـاران

شـکوفـه هـم اگـر ديـدي چـه بـهـتـر
نشـد ، دريـا ، سـحـر ، سـارا ،صنـوبـر

فـقـط رفتـي اگـر از ايـن بـيـابـان
سـلامم را رسـان لطـفـن بـه بـاران


در آخــر ايـن تـو و ايـن وضـع ايـران
حـالا مي خـواي بيا مي خـواي بپيـچـان


شـاعـر : نيـمـا دهقـانـي


message 2: by SerA (new)

SerA Mo (saramoazamian) | 63 comments Mod
آخه بیای چیکار سید
...
جالب بود مرسی


message 3: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 13 comments ممنون، ماهور عزيز

:اين هم لينک فايل صوتي و تصويري اش

http://rapidshare.de/files/42527403/N...

ديدن و شنيدنش خالي از لطف نيست


message 4: by سحر (last edited Jan 21, 2009 04:18AM) (new)

سحر | 61 comments جالب بود
مرســی


message 5: by Fatima (new)

Fatima | 23 comments ممنون
من هم تو مجله چلچراغ خونده بودمش
این نیما دهقانی به نظز من ماهرانه طنز می نویسهmessage 6: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) می بینم که تلاش دوستان نتیجه داد.
تبریک می گم


message 7: by ماهور (new)

ماهور (mahoor) | 96 comments Mod
من هم تبریک میگم
دیو چو بیرون رود فرشته درآید
;)


message 8: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) ماهور wrote: "من هم تبریک میگم
دیو چو بیرون رود فرشته درآید
;)"


البته دیو هنوز بیرون نرفته
اما خرسندم که فرشته درآمد
:)


message 9: by SerA (last edited Feb 14, 2009 11:19AM) (new)

SerA Mo (saramoazamian) | 63 comments Mod


دیو و فرشته رو هستم اما مطمئن نیستم زور فرشته ها بیشتر از دیوا باشه


message 10: by ArEzO.... (new)

ArEzO.... Es دیوها که دیوند
وای به روزی که فرشته تبدیل به دیو شه


♥ღ  AIDA  ღ♥ Rodkouli (aiiyiida) | 2 comments emroz agha dive gharare biyad shahre man:-( ama ma sab sabim


back to top