*** الهی نامه *** discussion

21 views
*** الهی نامه آیت الله حسن زاده آملی ***

Comments Showing 1-50 of 106 (106 new)    post a comment »
« previous 1 3

message 1: by yasekabood (last edited Aug 25, 2016 01:15PM) (new)

yasekabood | 101 comments Mod
الهی ، به حق خودت حضورم ده و از جمال آفتاب آفرینت نورم ده!1


message 2: by yasekabood (last edited Aug 25, 2016 01:15PM) (new)

yasekabood | 101 comments Mod
الهی ، راز دل را نهفتن دشوار است و گفتن دشوار تر .2


message 3: by yasekabood (last edited Aug 25, 2016 01:15PM) (new)

yasekabood | 101 comments Mod
الهی ، (( یا مَن یَعفو عن الکثیر و یُعطی الکثیرَ بالقَلیل ))از زحمت کثرتم وارهان و رحمت وحدتم ده !3


message 4: by yasekabood (last edited Aug 25, 2016 01:15PM) (new)

yasekabood | 101 comments Mod
الهی ، سالیانی میپنداشتم که ما حافظ دین توایم ، استغفرک اللّهم . در این لیلة الرغائب 1390 فهمیدم که دین تو حافظ ماست ، احمدک اللّهم !4


message 5: by mona (last edited Aug 25, 2016 01:15PM) (new)

mona  | 7 comments ربنا لا تحملنا ما لا طاقته لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولنا
خدایا بار تکلیفی فوق طا قت ما بر دوش منه......


message 6: by yasekabood (last edited Aug 25, 2016 01:15PM) (new)

yasekabood | 101 comments Mod
الهی ، چگونه خاموش باشم که دل در جوش و خروش است ، و چگونه سخن گویم که خرد مدوش و بیهوش است .5


message 7: by yasekabood (last edited Aug 25, 2016 01:15PM) (new)

yasekabood | 101 comments Mod
الهی ، ما همه بیچاره ایم و تنها تو چاره ای ،و ما همه هیچ کاره ایم و تنها تو کاره ای .6


message 8: by yasekabood (last edited Aug 25, 2016 01:15PM) (new)

yasekabood | 101 comments Mod
الهی ، از پای تا فرقم ، در نور تو غرقم . یا نورالسّموات والأرض ، أنعمتَ فَز ِد !7


message 9: by yasekabood (last edited Aug 25, 2016 01:15PM) (new)

yasekabood | 101 comments Mod
الهی ، شأن این کلمه کوچک که به این علوّ و عظمت است ، پس یا علیُّ یا عظیم ، شأن ِ متکلّم ِاین همه کلمات شگفت لا تتناهی چون خواهد بود ؟8


message 10: by yasekabood (last edited Aug 25, 2016 01:15PM) (new)

yasekabood | 101 comments Mod
الهی ، وای بر من اگر دانشم رهزنم شود و کتابم حجابم !9


message 11: by yasekabood (last edited Aug 25, 2016 01:15PM) (new)

yasekabood | 101 comments Mod
الهی ، چون تو حاضری چه جویم ، و چون تو ناظری چه گویم .10


message 12: by yasekabood (last edited Aug 25, 2016 01:15PM) (new)

yasekabood | 101 comments Mod
الهی ، چگونه گویم نشناختمت که شناختمت ، و چگونه گویم شناختمت که نشناختمت .11


message 13: by yasekabood (last edited Aug 25, 2016 01:15PM) (new)

yasekabood | 101 comments Mod
الهی ، چون عوامل طاحونه ، چشم بسته و تن خسته ام ؛ راه بسیار میروم و مسافتی نمی پیمایم . وای ِ من اگر دستم نگیری و رهایی ام ندهی !12


message 14: by yasekabood (last edited Aug 25, 2016 01:15PM) (new)

yasekabood | 101 comments Mod
الهی ، خودت آگاهی که دریای دلم را جزر و مدّ است ؛ ((یا باسط)) بسطم ده ، و ((یا غابض)) قبضم کن !13


message 15: by yasekabood (last edited Aug 25, 2016 01:15PM) (new)

yasekabood | 101 comments Mod
الهی ، دست با ادب دراز است و پای بی ادب ؛ ((یا باسطَ الیَدَیْن ِ بالرَحمة ، خُذ بِیَدی)) !14


message 16: by yasekabood (last edited Aug 25, 2016 01:15PM) (new)

yasekabood | 101 comments Mod
الهی ، بسیار کسانی دعوی بندگی کردند و دم از ترک دنیا زده اند ، تا دنیا بدیشان روی آورد ، جز وی همه را پشت پا زدند . این بنده در معرض امتحان در نیامده شرمسار است ، به حقِّ خودت ((ثَبِّت قلبی علی دینک)) !15


message 17: by yasekabood (last edited Aug 25, 2016 01:15PM) (new)

yasekabood | 101 comments Mod
الهی ، ناتوانم و در راهم و گردنه های سخت در پیش است و رهزنهای بسیار در کمین و بار گران بر دوش . ((یا هادی ، اهدنا الصراط َالمستقیم * صراط َالّذین أَنعمتَ علیهم غیر ِ المغضوب ّ علیهم ولا الضّالّین)) !16


message 18: by yasekabood (last edited Aug 25, 2016 01:15PM) (new)

yasekabood | 101 comments Mod
الهی ، از روی آفتاب و ماه و ستارگان شرمنده ام ، از انس و جان شرمنده ام ، حتی از روی شیطان شرمنده ام ، که همه در کار خود استوارند و این سست عهد ، ناپایدار .17


message 19: by yasekabood (last edited Aug 25, 2016 01:15PM) (new)

yasekabood | 101 comments Mod
الهی ، رجب بگذشت و ما از خود نگذشتیم ، تو تز ما بگذر !18


message 20: by yasekabood (last edited Aug 25, 2016 01:15PM) (new)

yasekabood | 101 comments Mod
الهی ، عاقبت چه خواهد شد و با ابد چه باید کرد ؟ 19


message 21: by yasekabood (last edited Aug 25, 2016 01:15PM) (new)

yasekabood | 101 comments Mod
الهی ، عارفان گویند ((عرِّفنی نفسَک)) ، این جاهل گوید ((عرِّفنی نفسی)) !20


message 22: by yasekabood (last edited Aug 25, 2016 01:15PM) (new)

yasekabood | 101 comments Mod
الهی ، اهل ادب گویند به صدرم تصرفی بفرما ، این بی ادب گوید بر بطنم دست تصرفی نِه !21


message 23: by yasekabood (last edited Aug 25, 2016 01:15PM) (new)

yasekabood | 101 comments Mod
الهی ، در راهم ، اگر درباره ام گویی ((لمْ نَجِدْ له عَزْماً)) ، چه کنم ؟22


message 24: by yasekabood (last edited Aug 25, 2016 01:15PM) (new)

yasekabood | 101 comments Mod
الهی ، آزمودم تا شکم دایر است ، دل بایر است . ((یا مَن یُحیی الأرض المیتة)) دل ِ دایرم ده !23


message 25: by yasekabood (last edited Aug 25, 2016 01:15PM) (new)

yasekabood | 101 comments Mod
الهی ، همه گویند خدا کو ، حسن گوید جز خدا کو .24


message 26: by yasekabood (last edited Aug 25, 2016 01:15PM) (new)

yasekabood | 101 comments Mod
الهی ، همه از تو دوا خواهند ، و حسن از تو درد .25


message 27: by yasekabood (last edited Aug 25, 2016 01:16PM) (new)

yasekabood | 101 comments Mod
الهی ، آن خواهم که هیچ نخواهم .26


message 28: by yasekabood (last edited Aug 25, 2016 01:16PM) (new)

yasekabood | 101 comments Mod
الهی ، اگر تقسیم شود به من بیش از این که دادی نمی رسد ، ((فَلَکَ الحمد)) !27


message 29: by yasekabood (last edited Aug 25, 2016 01:16PM) (new)

yasekabood | 101 comments Mod
الهی ، ما را یارای دیدن خورشید نیست ، دم از دیدار خورشید آفرین چون زنیم ؟!28


message 30: by yasekabood (last edited Aug 25, 2016 01:16PM) (new)

yasekabood | 101 comments Mod
الهی ، همه گویند بده ، حسن گوید بگیر .29


message 31: by yasekabood (last edited Aug 25, 2016 01:16PM) (new)

yasekabood | 101 comments Mod
الهی ، همه سر آسوده خواهند ، و حسن دل آسوده .30


message 32: by yasekabood (last edited Aug 25, 2016 01:19PM) (new)

yasekabood | 101 comments Mod
الهی ، همه آرامش خواهند ، و حسن بی تابی ؛ همه سامان خواهند ، و حسن بی سامانی .31


message 33: by yasekabood (last edited Aug 25, 2016 01:19PM) (new)

yasekabood | 101 comments Mod
الهی ، چون در تو می نگرم از آنچه خوانده ام شرم دارم .32


message 34: by yasekabood (last edited Aug 25, 2016 01:19PM) (new)

yasekabood | 101 comments Mod
الهی ، از من برهان توحید خواهند ، و من دلیل تکثیر .33


message 35: by yasekabood (last edited Aug 25, 2016 01:19PM) (new)

yasekabood | 101 comments Mod
الهی ، از من پرسند توحید یعنی چه ، حسن گوید تکثیر یعنی چه .34


message 36: by yasekabood (last edited Aug 25, 2016 01:19PM) (new)

yasekabood | 101 comments Mod
الهی ، از نماز و روزه ام توبه کردم ؛ به حق اهل نماز و روزه ات توبه این نا اهل را بپذیر !35


message 37: by yasekabood (last edited Aug 25, 2016 01:19PM) (new)

yasekabood | 101 comments Mod
الهی ، به فضلت سینه بی کینه ام دادی ، به جودت شرح صدرم عطا بفرما !36


message 38: by yasekabood (last edited Aug 25, 2016 01:19PM) (new)

yasekabood | 101 comments Mod
الهی ، عقل گوید ((الحَذر الحَذر!)) عشق گوید ((العَجَل العَجَل!)) ؛ آن گوید دور باش ، و این گوید زود باش !37


message 39: by yasekabood (last edited Aug 25, 2016 01:19PM) (new)

yasekabood | 101 comments Mod
الهی ، ضعیف ِ ظَلوم و جهول کجا ، و واحد قهّار کجا .38


message 40: by yasekabood (last edited Aug 25, 2016 01:19PM) (new)

yasekabood | 101 comments Mod
الهی ، آن که از خوردن و خوابیدن شرم دارد ، از دیگر امور چه گوید .39


message 41: by yasekabood (last edited Aug 25, 2016 01:19PM) (new)

yasekabood | 101 comments Mod
الهی ، اگر چه درویشم ، ولی داراتر از من کیست ، که تو دارایی ِ منی .40


message 42: by Somayyeh (last edited Aug 25, 2016 01:19PM) (new)

Somayyeh (nsomayeh) | 1 comments الهی؛ خودت گفته ای (( وَلا تَیأسُو مِن رَوح ِ الله))، ناامید چون باشم؟


message 43: by yasekabood (last edited Aug 25, 2016 01:22PM) (new)

yasekabood | 101 comments Mod
الهی ، در ذات خودم متحیّرم تا چه رسد در ذات تو .41


message 44: by yasekabood (last edited Aug 25, 2016 01:22PM) (new)

yasekabood | 101 comments Mod
الهی ، نعمت سکوتم را به برکت ((والله یُضاعِفُ لِمَنْ یَشاء)) ، اضعاف مضاعفه گردان !42


message 45: by yasekabood (last edited Aug 25, 2016 01:22PM) (new)

yasekabood | 101 comments Mod
الهی ، به لطفت دنیا را از من گرفته ای ، به کرمت آخرت را هم از من بگیر !43


message 46: by yasekabood (last edited Aug 25, 2016 01:22PM) (new)

yasekabood | 101 comments Mod
الهی ، روزم را چون شبم روحانی گردان ، و شبم را چون روز نورانی !44


message 47: by yasekabood (last edited Aug 25, 2016 01:22PM) (new)

yasekabood | 101 comments Mod
الهی ، حسنم کردی ، احسنم گردان !45


message 48: by yasekabood (last edited Aug 25, 2016 01:23PM) (new)

yasekabood | 101 comments Mod
الهی ، دندان دادی ، نان دادی ؛ جان دادی ، جانان بده !46


message 49: by yasekabood (last edited Aug 25, 2016 01:23PM) (new)

yasekabood | 101 comments Mod
الهی ، همه از گناه توبه می کنند ، و حسن را از خودش توبه ده !47


message 50: by yasekabood (last edited Aug 25, 2016 01:23PM) (new)

yasekabood | 101 comments Mod
الهی ، گویند که بُعد سوز و گداز آوَرَد ؛ حسن را به قرب سوز و گداز ده !48


« previous 1 3
back to top