کتابداران پارسی زبان discussion

27 views
نظرسنجی > ساختار درختی برای عنوان کتاب ها

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Hannibal (new)

Hannibal | 1 comments سلام
نظرتان در باره ایجاد ساختاری درختی چیست؟
به این صورت که یک سند یا پروفایل برای یک کتاب یا نویسنده و ... ایجاد شود و ترجمه های گوناگون از زبان های مختلف زیر شاخه آن قرار گیرند؟
چنانکه مثلاً صفحه ای برای "For Whom the Bell Tolls" ایجاد شود و در زیر آن "زنگها برای که..." و "ناقوس ها و عناوین دیگر از زبان های مختلف درج شود.
این گونه هر کسی هر ترجمه ای را که به هر زبانی خوانده است، می داند که در دیگران آن را خوانده اند یا نه و به طور کلی ترجمه یا نسخه ای که در دست دارد در شکل اصلی خود چه بوده است.
همچنین مدلی مشابه wikipedia هم جالب است. با باز کردن هر صفحه، چنانچه مطالبی در باره آن موضوع به زبان های دیگر هم در دست باشد، در ستونی در کنار صفحه قابل دسترسی است. البته نمی دانم این کار تا چه حد در goodrerads عملی است.


message 2: by Shadi (new)

Shadi | 31 comments Mod
کامباین کردن ادیشن ها [1:] در همین راستا هستش. مثلا اگه در پروفایل یک نویسنده کامباین ادیشن رو بزنید همون درختی که گفتید رو می بینید. ولی در مورد لینکهای ستونی زبانها فکر نمی کنم بشه این کار رو کرد. فقط اینکه برای هر کتاب می تونید کل نسخه های اون کتاب رو با استفاده از لینک "تماشای همه نسخه ها" [2:] لیست کنید.

1) Combine Editions
2) View all N editions


back to top