انجمن شعر discussion

13 views
اخبار و گزارش > معرفی سایت

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Mohammadali, Hasanloo (last edited Aug 31, 2010 02:18AM) (new)

Mohammadali Hasanloo (09354609059) | 145 comments Mod
امروز با سایت هزار کتاب آشنا شدم . در این سایت
می توانید کتابهایی را که می خواهید با از طریق اینترنت با گشودن حساب تهیه کنید . هزار کتاب در زمینه هنرهای سینمایی نیز بخش هایی دارد .
حتما به این سایت سر بزنید .
http://www.1000ketab.com/


message 2: by Emad (new)

Emad | 130 comments تا محقق شدن باب این موضوعات
و اعتماد از شخصیت حقوقی قابل استناد
همچنان خرید حضوری را ترجیح میدهم
ممنونم محمد عزیز


back to top