انجمن شعر > Polls

sort by

Polls for انجمن شعر. (showing 1-1 of 1)
created Jan 28, 2010 08:08AM PST poll #1
29212
چنانچه قصد بازديد از آمارهاي گروه را داشته باشيد كدام مورد زير را ترجيح مي دهيد؟

آمار همزمان موارد يك و دو
 
  15 votes, 51.7%

آمار بر اساس تعداد شعرهاي ارسالي اعضاء به همراه تعداد كامنتهاي نقد
 
  8 votes, 27.6%

آمار بر اساس تعداد كامنتهاي نقد هر شعر
 
  4 votes, 13.8%

آمار بر اساس تعداد شعرهاي ارسالي اعضاء به همراه تعداد بازديد
 
  1 vote, 3.4%

آمار بر اساس تعداد بازديد هر شعر
 
  1 vote, 3.4%


Members can create polls