انجمن شعر discussion

29 views
كارگاه شعر > خواب ظن/امین

Comments Showing 1-9 of 9 (9 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Amin (new)

Amin (gharibehichestan) | 126 comments یادم نیست
فکر کنم خواب دیدم که تو آمدی و
در تمام قفس ها باز شد
آیا راستی, خواب ظن چپ است؟


message 2: by Emad (new)

Emad | 130 comments امیدوارم ظن من بر استنباط اثرت
درست منعقد شده باشد
محضوض و مستفیض
موفق باشید


message 3: by Amin (new)

Amin (gharibehichestan) | 126 comments Emad wrote: "امیدوارم ظن من بر استنباط اثرت
درست منعقد شده باشد
محضوض و مستفیض
موفق باشید"


امیدوارم
پاینده و سر بلند


message 4: by ArEzO.... (last edited Aug 26, 2010 08:01AM) (new)

ArEzO.... Es | 53 comments اگه این نوشته رو بدون در نظر گرفتن اینکه نویسندش مرده
خوند....
خیلی نو و بدیع و شیواست
اما من شعر رو می خونم می بینم نویسندش مرده
کنتاک می خوره این دوتا
اگر که
این کلمه ء ظن
تنها بازی با کلمه ها بوده باشه

.
ولی چرا فقط این حرف عوض شده؟
آیا عمدی بوده؟
چون ظن به معنی گمانه های خوب و نیکوست...
آیا عمدا اینو بکار بردی؟
که با گمانه های خوب قفس ها باز می شن
؟
در هر صورت

عمیق بود!

موفق باشی


message 5: by Amin (new)

Amin (gharibehichestan) | 126 comments ArEzO.... wrote: "اگه این نوشته رو بدون در نظر گرفتن اینکه نویسندش مرده
خوند....
خیلی نو و بدیع و شیواست
اما من شعر رو می خونم می بینم نویسندش مرده
کنتاک می خوره این دوتا
اگر که
این کلمه ء ظن
تنها بازی..."


ممنون از نظرت آرزو
در مورد قسمت دوم حرفات ترجیح میدم چیزی نگم حداقل فعلا

اما در مورد قسمت اول باید بگم من متوجه منظورت نشدم اگر میشه بیشتر توضیح میدی؟


message 6: by Parva (new)

Parva Rostami | 499 comments امین گرامی
با آرزو موافقم اگر سراینده زن بود تاثیر بهتری بر مخاطب میگذاشت.

فقط یک سوال ترکیب" خواب ظن" ترکیب درستی است؟


message 7: by Amin (new)

Amin (gharibehichestan) | 126 comments در باور مردم این است که خواب زن چپ است فکر کنم شما هم این جمله را شنیده باشید
ولی در اصل این ترکیب خواب ظن است که چون در گویش مانند همان زن است این باور غلط بوجود آمده
در تعبیر خواب معمولا میگویند خوابی که با شک و گمان است قابل اتکا نیست و آن را خواب ظن میگویند

من این که میگویید اگر سراینده زن بود تاثیر بیشتری داشت را درک نمی کنم
چرا؟اگر میشه بیشتر توضیح بدید


message 8: by Parva (new)

Parva Rostami | 499 comments امین گرامی

ممنون از توضیحات خوبتون

طبق گفته ی شما در بین مردم اینطور رایج شده که "خواب زن چپ است"
حال در نظر بگیرید شاعر زن بود و در اینجا از "خواب زن" و "خواب ظن"به طور هم زمان استفاده میشد.ودرصورتی که شعر شنیده میشد(یعنی متن در مقابل نبود)چیزی شبیه ِایهام ایجاد میکرد.
دقیقا نمیدونم چه آرایه ای میشه

یعنی در واقع نتونستم آرایه ای که این را توضیح دهد پیدا کنم.
خودم هم چند سال پیش شعری گفته بودم که آرایه ای مشابه داشت:


"من کنار حوض خالیِ حیات کودکی
ماهیان قرمزِ گذشته را نگاه میکنم."


که کلمه ی"حیات"در صورتی که شنیده شود ایهام دارد.ولی در خواندن نه.

موفق باشی


message 9: by Amin (new)

Amin (gharibehichestan) | 126 comments Parva wrote: "امین گرامی

ممنون از توضیحات خوبتون

طبق گفته ی شما در بین مردم اینطور رایج شده که "خواب زن چپ است"
حال در نظر بگیرید شاعر زن بود و در اینجا از "خواب زن" و "خواب ظن"به طور هم زمان استفاده میشد.ودرص..."


ممنون از حضورت پروا جان


back to top