انجمن شعر discussion

21 views
كارگاه شعر > ای کاش صبح شود دوباره

Comments Showing 1-7 of 7 (7 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by امیر (new)

امیر حسین (amir_dalvi) | 5 comments ای کاش صبح شود دوباره بشنویم نغمه خوش آن ترانه

دل بگیریم و برویم از این خانه شاید بسازیم
زنو کاشانه


message 2: by Mahyar (new)

Mahyar Mohammadi | 378 comments به نظر ِ من، وزن رو خوب مراعات نکرده بودی، و هم چنین موضوع هم تکراری بود


message 3: by امیر (new)

امیر حسین (amir_dalvi) | 5 comments دل را غم یار جلا می دهد جان را دل صفا می دهد
ز جان ودل به می پناه بر که عقل را ز تمنا نجات می دهد


message 4: by Mahyar (new)

Mahyar Mohammadi | 378 comments ببین. مثلاً در همین شعری که در جواب ِ من گفتی، قسمت ِ دوم ِ بیت ِ اول (جان را....) دو هجا - یا یک هجای کشیده - کم تر از مصرع ِ اول دارد. در همین رابطه، آزاده ی عزیز، در گذشته مقاله ای رو قرار داده بودند که بسیار برای من مفید واقع شد. ضمناً اوزان ِ عَروضی رو هم خوب نمی شناسید و فکر نمی کنم مثل ِ وزنی که شما انتخاب کرده اید برای دو بیتی مرسوم باشه.پی نوشت: امیدوارم از جسارت ِ بی حد و حصر ِ بنده ناراحت نشده باشید. تنها به عنوان ِ یک دوست، به خودم اجازه دادم مطالبی که به نظرم می رسه رو عرض کنم

:)


message 5: by امیر (new)

امیر حسین (amir_dalvi) | 5 comments سر ز باده سر مست است جان پی پیمان روز الست است
چند گوییم بر وزن اسرار دل آخر کار آمد قافیه بر باد است


message 6: by امیر (new)

امیر حسین (amir_dalvi) | 5 comments شاید باز نزد استاد روم درس تازه بگیرم و به دیدار یارروم
به نگاه استاد عبرت نیست میسور با اذن حضرتش به عالم معنا روم


message 7: by Mahyar (new)

Mahyar Mohammadi | 378 comments احسنت. البته هیچ گاه الزامی به رعایت ِ قالب نبوده. چرا شعر ِ نو رو امتحان نمی کنید؟

;)


back to top