انجمن شعر discussion

36 views
شعر و شاعر > از نزار قبانی عاشقانه

Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by لیلا (last edited Jun 19, 2010 12:47PM) (new)

لیلا ملکی | 18 comments عشق یعنی مرا جغرافیا در کار نباشد
یعنی ترا تاریخ در کار نباشد...
یعنی تو با صدای من سخن گویی...
با چشمان من ببینی...
وجهان را با انگشتان من کشف کنی...
***
نمیتوانم با تو بیش از پنج دقیقه بنشینم...
وترکیب خونم دگرگون نشود...
وکتابها
وتابلوها
وگلدانها
وملافه های تختخواب از جای خویش پرنکشند...
وتوازن کره ی زمین به اختلال نیفتد...
***
شعر را باتو قسمت می کنم.
همانسان که روزنامه ی بامدادی را
وفنجان قهوه را
وقطعه ی کرواسان را
کلام را باتو دونیم میکنم...
بوسه را دو نیم میکنم...
وعمر را دونیم میکنم...
ودر شبهای شعرم احساس میکنم
که آوایم از میان لبان تو بیرون میاید...
***
ما بگونه ای حیرتزا به هم ماننده ایم...
وتا سر حد محو شدن در یکدیگر فرو میرویم...
اندیشه هامان و بیانمان
سلیقه هامان و دانسته هامان...
تا آنجا که من نمیدانم کی ام؟...
وتو نمیدانی کی هستی...
***
تویی که روی برگه ی سفید دراز می کشی...
و روی کتابهایم میخوابی...
ویادداشتها و دفترهایم را مرتب می کنی
و حرفهایم را کنار هم می چینی
و خطاهایم را درست می کنی...
پس چطور به مردم بگویم که شاعرم..
حال آنکه تو می نویسی؟
***
عشق یعنی اینکه مردم مرا با تو عوضی بگیرند
وقتی به تو تلفن میزنند...من پاسخ دهم...
و آنگاه که شعر عاشقانه جدیدی از من بخوانند...
ترا سپاس گویند
ترجمه تراب حق شناس!


message 2: by Saeedeh (new)

Saeedeh mosavi | 155 comments ممنون
عاليه


message 3: by Mehdi (new)

Mehdi | 192 comments ترجمه خوبی از نظر من نیست.
شاید انتظار دارم که مترجم شعر را شعر کند و نه ترجمه.

به هر حال حس اصلی شعر قبانی با این ترجمه منتقل نشد.

لیلا خانم ممنون که شریکمان کردید در خواندن این شعر.


message 4: by لیلا (new)

لیلا ملکی | 18 comments با نظر شما کاملا موافقم.من که با عربی در حد بعضی کلمات آشنایی دارم متن اصلی را خیلی فراتر از ترجمه دیدم.اما شعر آنقدر قویه که خودش رو نشان میده.


message 5: by لیلا (new)

لیلا ملکی | 18 comments Saeedeh wrote: "ممنون
عاليه"


قابل شما رو نداشت بانو


back to top