نادر ابراهيمي discussion

100 views
جملات زیبا(از نظر من)ا

Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by SerA (new)

SerA Mo (saramoazamian) | 6 comments برای دوست داشتن هر نفس زندگی
دوست داشتن هر دم مرگ را بیاموز

و برای ساختن هر چیز نو
خراب کردن هر چیز کهنه را

و برای عاشق عشق بودن
عاشق مرگ بودن را


message 2: by SerA (new)

SerA Mo (saramoazamian) | 6 comments
تحمل تنهایی از گدایی دوست داشتن آسانتر است

تحمل اندوه از گدایی همه شادی ها اسانتر است

سهل است که انسان بمیرد
تا آنکه بخواهد
به تکدی حیات برخیزد


message 3: by SerA (new)

SerA Mo (saramoazamian) | 6 comments از تمام دروازه ها آن را باز بگذار که دروازبانی ندارد
و
یکطرفه است
به سوی درون

و

از تمام خنده ها آن را بستای که

جانشین گریستن شده است


message 4: by SerA (new)

SerA Mo (saramoazamian) | 6 comments نرسیدن به قله ،با انکار قله یکی نیست
و
انکار قله ،هرگز هیچ قله رفیعی را نمیساید


message 5: by Mahan (new)

Mahan اسكنسهاي كهنه را
تكه هاي چسب حمايت مي كنند

ذلت رايگان ترين هديه هر پناهي ست كه مي توان جست


back to top