بحث و پیشنهاد discussion

55 views
بهترین کتابایی که امسال خوندین؟

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Reza (new)

Reza Qalandari (rezaqalandari) | 10 comments Mod
تو هر ژانر و سبک یک عنوان نام ببرید.


message 2: by Mohammad (new)

Mohammad | 11 comments سوکورو تازاکی بیرنگ و سالهای زیارتش


message 3: by Poria (new)

Poria Da (poriadaie) بوف کور (صادق هدایت)
ساعت ساز نابینا (ریچارد داوکینز)
طرح بزرگ (استفان هاوکینگ)
بازمانده روز (کازوئو ایشی‌گورو)


back to top