بحث و پیشنهاد discussion

94 views
درحال حاضر کتابی هست که ترجمه اش بکنید یا خودتون بنویسیی؟

Comments Showing 1-6 of 6 (6 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Reza (new)

Reza Qalandari (rezaqalandari) | 10 comments Mod
ترجمه بود ، ولی برای نوشتن گذاشتمش کنار
قبل امتحانا پلات یه داستانو نوشتم تابستون مینویسمش


message 2: by [deleted user] (new)

بعضی وقتا یه قسمتایی از شعر های بوکوفسکی رو ترجمه می کنم.


message 3: by Yasi (new)

Yasi (ykyasamin) | 4 comments هم ترجمه میکنم و هم مینویسم.ولی نقدر غیر حرفه هستند که کسی خبر نداره. البته داستانمم رو روش دو ساله دارم کار میکنم و خیلی از اطرافیان خواندنش اما چون فرد خاصی رو پیدا
نکردم که بتونه کمکم کنه برای پیشرفت، هنوز رو دستمه
ترجمه هم گاهی برای دل خودم کتابام رو یا بخشهایی ازشون


message 4: by Parsa (new)

Parsa Zigheimat (parsahimself) | 3 comments والا من که همیشه ی خدا کار ترجمه دارم. فعلا برا تابستون یه ده عنوان کمیک دستمه. ایشالا هم تا اخر سال 2 3 عنوان ترجمه کنیم برا نشر و اینا. نوشتن هم ایده خیلی دارم. ولی احتمالا تو تابستون یکیشونو شروع کنم.


message 5: by Melisa (last edited Jan 05, 2019 12:32PM) (new)

Melisa | 1 comments youtube من کتاب ترجمه نمیکنم ولی برای ناشنوا ها ویدیو ترجمه میکنم تو
و یه کتابی میخوام بنویسم قبلا کمی نوشتم بعد بیخیال شدم چون فکر نکنم مجاز برای چاپ باشه


message 6: by Seyed (new)

Seyed Naderi (snnaderi) | 1 comments تا الان دوتا کتاب از یک مجموعه داستان جنایی رو نوشتم و عرضه کردم و در حال حاضر در حال نوشتن اولین قسمت از یک سه گانه ام به اسم محاکمه که درباره لندن 1984 هست


back to top