چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم discussion


29 views
چراغها را من خاموش میکنم

Comments (showing 1-2 of 2) (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Hossein Farahani داستان خوبی داشت ، من رو یاد فیلم به همین سادگی میرکریمی انداخت


Sima saffari قیلم به همین سادگی بسیار زیبا بود


back to top