“Ngọc quế buồn nào gội tóc xưa
Hồn xa chĩu sách nhánh say sưa
Hiến dâng
Hiến dâng quả bồng hường
Hoàng tử nghiêng buồn vây tóc mưa”


Nguyễn Xuân Sanh, Xuân Thu nhã tập
Read more quotes from Nguyễn Xuân Sanh


Share this quote:
Twitter icon

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!

1 like
All Members Who Liked This QuoteThis Quote Is From

Xuân Thu nhã tập Xuân Thu nhã tập by Nguyễn Đỗ Cung
1 rating, average rating, 1 review

Browse By Tag