“صبر، داروی تلخی است که بسیاری از مصیبت ها و رنج ها را مداوا می کند.”


مظفر سالاری, رویای نیمه شب
tags: صبر
Read more quotes from مظفر سالاری


Share this quote:
Twitter icon

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!


This Quote Is From

رویای نیمه شب رویای نیمه شب by مظفر سالاری
264 ratings, average rating, 66 reviews

Browse By Tag