Nguyễn Thiên Ngân

“Có khi đau đớn quen rồi
Có đau thêm nữa
Cũng đã thôi bất ngờ”


Nguyễn Thiên Ngân, Ôm Mỏ Neo Nằm Mộng Những Chân Trời
Read more quotes from Nguyễn Thiên Ngân


Share this quote:
Twitter icon

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!


This Quote Is From

Ôm Mỏ Neo Nằm Mộng Những Chân Trời Ôm Mỏ Neo Nằm Mộng Những Chân Trời by Nguyễn Thiên Ngân
223 ratings, average rating, 33 reviews

Browse By Tag