“அந்த தேவுடியா மொவனுக்கு அரிப்பெடுத்தா பனஞ்சிறாவுல கொண்டு ராவச் சொல்லு.”


ஜோ டி குருஸ் [Joe D Cruz], ஆழி சூழ் உலகு
Read more quotes from ஜோ டி குருஸ் [Joe D Cruz]


Share this quote:
Twitter icon

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!

0 likes
All Members Who Liked This Quote

None yet!


This Quote Is From


Browse By Tag