محمد مهدی سیار

“چندی‌ست هر بهار می‌شکفد
بر شاخه‌های تازۀ زیتون، سنگ

دیگر نشان صلح نخواهم بود...
این است حرف تازۀ زیتون: جنگ!”


محمد مهدی سیار
Read more quotes from محمد مهدی سیار


Share this quote:
Twitter icon

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!

1 like
All Members Who Liked This Quote

None yet!Browse By Tag