“خورشید خواست غروب کند و جواب گل بلور را فردا بدهد. امّا در قطب، خورشید هر روز غروب نمی‌کند. وقتی که خورشید آمد، باید شش ماه بماند.”


فریده فرجام, گل بلور و خورشید
Read more quotes from فریده فرجام


Share this quote:
Twitter icon

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!

0 likes
All Members Who Liked This Quote

None yet!


This Quote Is From

گل بلور و خورشید گل بلور و خورشید by فریده فرجام
2 ratings, average rating, 0 reviews

Browse By Tag