“இறைவன் மனிதனுக்குச் சொன்னது கீதை மனிதன் இறைவனுக்குச் சொன்னது திருவாசகம் மனிதன் மனிதனுக்குச் சொன்னது திருக்குறள்”


Vasudevan M, திருக்குறள் (Thirukkural): குறள், தமிழ் உரைகள், மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் ஒலிபெயர்ப்பு
Read more quotes from Vasudevan M


Share this quote:
Twitter icon

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!

0 likes
All Members Who Liked This Quote

None yet!Browse By Tag