“அனாவசிய நம்பிக்கையைவிட அனாவசிய அவநம்பிக்கை ஆபத்தானது.”


Udhayanan, பாண்டிய முரசு [Pandiya Murasu]
Read more quotes from உதயணன்


Share this quote:
Twitter icon

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!


This Quote Is From


Browse By Tag