فرید الدین عطار

“شیخی به زنی فاحشه گفتا مستی
هر لحظه به دام دگری پا بستی
گفت شیخا هر آنچه گویی هستم
آیا تو چنان که می نمایی هستی”


فرید الدین عطار
Read more quotes from فرید الدین عطار


Share this quote:
Twitter icon

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!

32 likes
All Members Who Liked This Quote


All Quotes
My Quotes
Add A QuoteBrowse By Tag