علی شریعتی Ali Shariati علي شريعتي

“خداوندا، کفر نمی گویم، پریشانم. چه میخواهی تو از جانم. مرا بی آنکه خود خواهم اسیر زندگی کردی. خداوندا تو می دانی که انسان بودن و ماندن در این دنیا چه دشوار است. چه رنجی می کشد آنکس که انسان است واز احساس سرشار است ”


علی شریعتی Ali Shariati علي شريعتي
Read more quotes from علی شریعتی Ali Shariati علي شريعتي


Share this quote:
Twitter icon

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!

33 likes
All Members Who Liked This Quote


All Quotes
My Quotes
Add A QuoteBrowse By Tag

More...