“هر کس بد ما به خلق گوید
ما سینه از او نمی خراشیم
ما خوبی او به خلق گوئیم
تا هر دو دروغ گفته باشیم”


ش
tags: غ
Read more quotes from ش


Share this quote:
Share on Twitter

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!

1 like
All Members Who Liked This Quote
Browse By Tag