“اینکه زندگی به کجا متنهی میشه بستگی به تصمیمات شخص داره.
ولی همه ی مسیرها یه گهین.”


-
Read more quotes from Niall Ó Dónaill


Share this quote:
Share on Twitter

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!Browse By Tag