Someone122
Someone122 asked:

ز شیـر شـتر خـوردن و سـوسـمار / عــــرب را به جــایی رسیدسـت کار که تـــــاج کیــــانــــــی کـــنـــد آرزو / تــفــو بــر تــو ای چــرخ گـــردون تفو

To answer questions about شاهنامه فردوسی, please sign up.
ستایش دشتی این بیت الحاقیست.
Reza این ابیات در شاهنامه نیامده است و در سده ی اخیر سروده شده اند.
Hamed بسی رنج بردم در این سال سی
عجم زنده کردم بدین پارسی
Ahmad Shaheer یک اثر از نظر ادبی جایگاه خود را دارد اما از نظر فکر نیز جایگاه باید حاصل کند که این در اشعار فردوسی کاملا غایب و از نظر من بنیان گذار تفکرات کوچک قومی منطقوی میتوان ایشان را شناخت
Saeed Shafiei Sabet زمانی میاسای ز آموختن اگر جان همی خواهی افزوختن
Image for شاهنامه فردوسی
Rate this book
Clear rating

About Goodreads Q&A

Ask and answer questions about books!

You can pose questions to the Goodreads community with Reader Q&A, or ask your favorite author a question with Ask the Author.

See Featured Authors Answering Questions

Learn more