فاطمه حاجی حسینی

Add friend
Sign in to Goodreads to learn more about فاطمه.

http://www.hajihoseini.persianblog.ir
https://www.goodreads.com/sokoot

Loading...
1 (Science)
1 chapters   —   updated Jul 21, 2009 01:03PM
Description: حجم سكوت
207 IRAN — 614 members — last activity Jun 07, 2018 10:06AM
anything related to Iran. anyone from any nation is welcomed to this group There was once a country, & Iran was her name It had some good rulers, and ...more
2104 دکتر علی شریعتی — 480 members — last activity Aug 08, 2019 03:47AM
DR Ali Shariati اگر تنها ترین تنهاها شوم ، باز خدا هست ، او جانشین همه نداشتن هاست نفرین و آفرین ها بی ثمر است اگر تمامی خلق گرگهای هار شوند و از آ ...more
6843 عاشقانه هاي پاك- Pure Love — 724 members — last activity Nov 03, 2019 11:30PM
اين گروه در خصوص كتابها ،مقالات و نوشته هايي است كه همه افراد در خصوص برقراري روابط انساني ، عاشقانه ،ادبي وهنري با هم ردوبدل مي كنند اين گروه شماست ش ...more
year in books
S.Parisan
142 books | 85 friends

Mehdi
0 books | 2 friends
Polls voted on by فاطمه

Lists liked by فاطمه