غزل معاصر discussion

41 views
بگو...

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Ilia (new)

Ilia . (iligoli) | 1 comments گفتی غزل بگو ، چه بگویم ؟ مجال کو؟

شیرین من ، برای غزل شور و حال کو؟پر میزند دلم به هوای غزل ، ولی

گیرم هوای پرزدنم هست ، بال کو؟گیرم به فال نیک بگیرم بهار را

چشم و دلی برای تماشا و فال کو؟تقویم چهارفصل دلم را ورق زدم

آن برگهای سبز سرآغاز سال کو؟رفتیم و پرسش دل ما بی جواب ماند

حال سئوال و حوصله قیل و قال کو؟


message 2: by zst (new)

zst taheri (zsadattaheri) | 55 comments مرحبا اوجی کوتاه داشتback to top